Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STIPULERA sti1pɯle4ra l. stip1-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr STIPULATION.
Etymologi
[jfr t. stipulieren, fr. stipuler; av lat. stipulari, gm kontrakt betinga sig l. låta ngn förbinda sig till ngt, möjl. besläktat dels med stips, pengar, gåva, stipendium, dels stipula (se STIPEL, sbst.1); jfr eng. stipulate, stipulera o. d., till p. pf.-stammen av lat. stipulari (se ovan)]
1) (i l. gm kontrakt l. fördrag l. lag l. förordning l. testamente o. d.) fastställa l. bestämma l. stadga ngt; äv.: (i l. gm fördrag l. förordning o. d.) avtala l. överenskomma (ngt l. att osv.). Ingen .. skal .. sig fördrista at taga högre Interesse än Åtta pro Cento .. Doch at thetta, om the uthi Förskrifningen stipulerade och nämbde Interesser förstås således, at alle Interesser til hwilka man sig specifice förplichtat hafwer och öfwer åtta pro Cento stijga, til .. bemälte Moderation skulle reduceras. Schmedeman Just. 467 (1666). Som vid H. K. Maj:ts tilträde af regeringen landet var upfylt .. af Adel .. så hafva Riksens Ständer uti Regeringsformen stipulerat med H. Maj:t, at inga flere Adelsmän måtte giöras, än allenast några få vid des kröning. 2RARP 15: 315 (1746). Regenten .. tillsände (Schröderheim) .. den hugneliga tidningen, att han i nåder täckts förunna honom en viss stipulerad årlig livstidspension. 3SAH LII. 2: 684 (cit. fr. 1795). Endast de gåfvor, hvilka .. vid fästninga-aftalet och äktenskapets fullbordan stipulerades, hade full kraft och verkan. Nordström Samh. 2: 167 (1840). Det torde vara svårt och äfven olämpligt att stipulera annat straff för vårdslösadt feriearbete än det stadgade. PedT 1900, s. 437. Donator har endast stipulerat ett villkor för erhållandet av detta stipendium. Bergman Mark. 29 (1919). Allt hade naturligt stipulerats och diskuterats väldeligen förut mellan familjernas juridiska rådgivare och behandlats i palatsens räkenskapskontor. Lagergren Minn. 8: 215 (1929). Jersild BabH 247 (1978).
2) allmännare: bestämma l. fastställa (ngt l. att osv.); överenskomma om (ngt l. att osv.). Livin Kyrk. 128 (1781). Allt hwad man kan uttryckligen stipulera, är att den som predikar, bör sjelf wara religiös, ty huru skall han annars frambringa Religiositet i åhörarnas sinnen! Polyfem IV. 10: 3 (1811). (Konungen) visste, att .. (baron Nordenfalk) önskade stipulera vilkor för sitt inträde i konseljen. Liljecrona RiksdKul. 308 (1840). Det blev aldrig hos oss stipulerat några bestämda timmar för sov- eller uppstigningsdags. Söderhjelm MVärld 1: 110 (1929). Utöver det stipulerade programmet kunde fackmännen var och en på sitt håll uppsöka det som mest intresserade dem. Form 1951, s. 110.
3) (†) bestämma o. ordna l. ansvara (för ngn l. ngt); jfr 2. Til Witnen öfwer Barnsens Doop, admitteras inga som äro aff en annan Religion, ty de måste stipulera för Barnet och des Vptuchtelse. Gezelius PerbrCom. B 4 a (1673).

 

Spalt S 11876 band 30, 1989

Webbansvarig