Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESTRINGERA res1triŋge4ra l. re1s- l. räs1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RESTRIKTION.
Etymologi
[jfr t. restringieren, eng. restringe, fr. restreindre; av lat. restringere, draga tillbaka, draga åt, inskränka m. m., av re- (se RE-) o. stringere, draga åt m. m. (jfr ADSTRINGERA, DISTRIKT, STRIKT, STRINGENT). — Jfr RESTRIKTIV, RESTRIKTLINJE]
1) (†) med saksubj. (särsk. om läkemedel): sammandraga (ngt), hopdraga, adstringera; om läkemedel äv.: stoppa. (Efter solnedgången) sammanflyter luften igen, som då kölden får makt at restringera eller ihoptrycka. GT 1788, nr 42, s. 3. Dalin (1855). WoJ (1891).
2) (numera knappast br.) med sak- l. (företrädesvis) personsubj.: begränsa l. inskränka omfattningen l. giltigheten av (ngt), särsk. gm vissa förbud l. villkor l. förbehåll; särsk. i uttr. restringera ngt till ngt, begränsa ngt till att endast omfatta l. avse l. gälla ngt. HH XXXIII. 1: 186 (1561). Därföre synes H. K. M:t rådheligit wara, att deres seglatz och handel måtte restringeres till effterschrifne siööstädher och orter. RA II. 1: 427 (1614). Det måtte Wår Nådige Förordning, öfwer de til Militien och Landt-Staten anslagne Hemman .. i så måtto restringeras på ofwanbemälte orter, at et wiszt miletal, til 12 mil, måtte warda föreskrifwit. LMil. 4: 863 (1696). Kroppen vore .. et restringerande vilkor för vår tanke-kraft. Lutteman Schulze 169 (1799). Innehållet i detta påstående synes dock fordra en viss restringering för att kunna anses vara fullt giltigt. Vannérus WundtPsyk. 30 (1896). LoW (1911; utan angiven bet.). — särsk. (†) betecknande att man pressar in ett visst sakligt innehåll i en viss språklig form; i uttr. restringera ngt till ngt. Effter sakernes vijdhlyfftigheet, som här uthanrikes skole negotieres, inthet så låthe restringera sig till någre visse clausuler och puncter. AOxenstierna 8: 155 (1633).
3) (†) i pass., om växt: anpassas l. dyl. (En viss beskriven) praxis at plantera, kan ock brukas med .. (vissa utländska sädesslag); hvilka .. på detta sättet kunde restringeras eller vänjas til vårt Climat. Stridsberg Åkerbr. 78 (1727).

 

Spalt R 1518 band 22, 1957

Webbansvarig