Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROJEKTERA prω1ʃäkte4ra l. prωʃ1– l. prå1– l. proʃ1-, l. -ek-, stundom -jäk- l. -jek-, i Sveal. äv. -e3ra2 (projecte´ra (med) j som sch Weste; -schäcktèra Dalin), förr äv. PROJETTERA, v. -ade ((†) ipf. -erte Topelius Dagb. 3: 337 (1838)). vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-jekt- (-ie-, -ct-) 1657 osv. -jett- 16451678. -sject- 1742)
Etymologi
[jfr d. projektere, t. projektieren samt eng. project o. fr. projeter (ä. fr. projecter); avledn. av PROJEKT. — Jfr PROJEKTOR, PROJEKTÖR, sbst.1—2]
1) uppgöra projekt l. förslag till l. planer för l. framlägga förslag om (ett praktiskt företag), planlägga, planera; numera företrädesvis om ett förslag som har avseende på ett företag av jämförelsevis komplicerat slag l. stor omfattning; stundom (i sht i pass., särsk. i p. pf.) närmande sig bet.: påtänka. Dhet hafwer fuller warit i förslagh, at Landzcrona skulle blij medh tijdhen, endaste Stapell Stadhen i Skåne, .. lijkwähl .. dhen därtill projecterade dessein erfordrar (osv.). LReg. 297 (1680); jfr 2. Hans resa proiecterades på 2 åhrs tijdh allena. Schück VittA 2: 449 (i handl. fr. 1691). Then projecterade brandstods-cassan. SynodA 1: 433 (1757). Man projekterar .. passagerarplan, som skall förflytta sig i stratosfären med stor hastighet. Ahlgren Atomkrig 114 (1946). — särsk. i sht tekn. med särskild tanke på utarbetandet av projektet, uppgörandet av ritningar, beräkningar o. andra förberedelser; jfr 2. Carlberg SthmArchitCont. B 3 a (1740). Projektering af elektriska anläggningar. TT 1900, M. s. 116. Särskild projektering och konstruktionsberäkning blir för hvarje enskild anläggning vanligen behöflig. HufvudkatalSonesson 1920, 1: 577.
2) (†) motsv. PROJEKT 1 a: uppgöra ritning l. skiss till (ngt); jfr 1 slutet. Då .. jag funnit den projekterade sinnebilden på medaljen öfver Åkerhielm temligen olämplig, torde mig tillåtas föreslå en annan. Valerius (1851) i 3SAH LVI. 3: 185; jfr 4. En förteckning på slagna och projekterade medaljer öfver Gustaf Adolf och Kristina. 2Saml. 5: 107 (1885).
3) (†) motsv. PROJEKT 1 b: göra upp förslag l. göra utkast till (en lag, ett stadgande, en skriftlig framställning, ett tal o. d.), väcka l. framlägga förslag om (en lag o. d.); ofta svårt att skilja från 4. RARP 6: 50 (1657). Den nyligen af Kongl. Lagcommissionen projecterade Konungzbalken. FörarbSvLag 7: 9 (1696). Större Secrete Deputationen har .. projecterat ett Tahl, som skall föras till Drottningen. 2RARP 6: 167 (1731). Schlyter JurAfh. 2: 250 (1879; om ä. förh.).
4) (†) allmännare (utan tanke på utkast l. ngn plan l. dyl.): föreslå; särsk. med avs. på person: föreslå (ngn till ngt); jfr 3. RARP 12: 215 (1676). I, Vårt Bergs-Collegium, .. (haven) sjelfve projecterat någon ersättning för Oss och Kronan af de nyare inrättade Alunverken. Bergv. 2: 192 (1741). Herr Magistern var artig och projecterade, at Cavaillererne skulle binda strumpebanden på hvar sit Fruntimmer. Posten 1769, s. 440. Jag skal i nästa Consistorio projectera Sundel til vårt Bibl(iotek)s commissionair. Porthan BrCalonius 152 (1794). Förgäfves projecterte jag promenad till Lindqvistska stugan. Topelius Dagb. 3: 337 (1838). Den projekterade dryga skatten .. stötte gubbarne för hufvudet. Liljecrona RiksdKul. 71 (1840). Meurman (1847). — särsk.
a) i uttr. projektera om ngt, väcka förslag om ngt, föreslå ngt. Den Kongl. Regeringen, som hafver projecterat om een likheet i båtzmanshållet. RARP 9: 207 (1664).
b) med en (positiv l. negerad) frågesats (inledd av om) ss. obj.; äv. närmande sig bet.: ifrågasätta l. dyl. Der hoos projetterade H. Ex:tz, om icke H. K. M:tt skulle depechera denne utskickade dilatorie. RP 11: 144 (1645). Her Feltherren projetterade, om Commissarii skulle förmå Kongen till Hallandz everdelige cession emot stifftet Bremen. Därs. 145.

 

Spalt P 2002 band 20, 1954

Webbansvarig