Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROGRESS prωgräs4 l. pro-, r. l. m. (RA II. 2: 104 (1617) osv.) ((†) n. RARP 1: 18 (1627), Schroderus Comenius 912 (1639)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-gres 1658. -gress (-gresz) 1617 osv.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. progress, fr. progrès; av lat. progressus, vbalsbst. till progredi (se PROGREDIERA). — Jfr PROGRESSION, PROGRESSISM, PROGRESSIST, PROGRESSIV]
1) (†) i fråga om rörelse i rummet.
a) framryckning; äv. om färd l. resa varigm man närmar sig ett mål; äv. i uttr. göra progress(er), göra framryckningar, äv. (närmande sig 2 b): göra framsteg (se d. o. 1). Såsom jagh uthur aviserne seer edhre (dvs. Axel Oxenstiernas) resor och progresser. OxBr. 10: 329 (1632). Han har måst stäcka sina vidare progresser i Sverige och draga sig tillbakars åt Norige. HSH 12: 306 (1719). Gud låte vår (finska) armée i år (1790) kunna göra bättre progresser än de förra åren (1788—89)! Porthan BrSamt. 1: 167 (1790).
b) fys. rörelse(hastighet); (ngts) fortplantning(shastighet). Triewald Förel. 1: 152 (1728, 1735). Hettans progresser uti Kroppar. Rinman JärnH 185 (1782).
2) bildl.
a) (med prägel av fackspr.) förhållandet att utveckla sig i framåtgående l. positiv riktning; framåtskridande; (fortlöpande) utveckling, evolution; särsk. i uttr. progress och regress, framåtskridande o. tillbakagång. De difficulteter, som synes vele yppe sigh uthi kornhandelens progress. OxBr. 10: 314 (1631). Lundgren MittVäg. 89 (1931: progress och regress). särsk. med. om sjukdoms förlopp. I progressen af båda sjukdomarne irrade jag mig. TLäk. 1834, s. 9.
b) (†) framgång (se d. o. 6); i pl. äv.: framsteg (se d. o. 3); särsk. i uttr. lycklig(a) progress(er), stor(a) framgång(ar). Gustaf II Adolf 142 (1617). Dett lyckelige progress H: K: Mt: i Pryssen denne förgångne Sommer hafft hade. RARP 1: 18 (1627). Rosenstein 3: 420 (1790). särsk. om framgång som vunnits med en viss medicin o. d. Det, genom sina ådagalagde stora progresser, namnkunnogt gjorda hälsovattn Leau admirable. DA 1771, nr 39, s. 4.
c) [specialanv. av a o. b] (†) i sg. l. pl., om framsteg l. förkovran i kunskaper l. kunskapstillägnande; äv. i utvidgad anv., övergående i bet.: kunskaper l. kunskapsnivå; särsk. i uttr. göra l. uträtta l. vinna (god l. vacker o. d.) progress l. (goda l. vackra o. d.) progresser, göra (goda osv.) framsteg (i kunskaper), förkovra sig (väl osv.). (Kansler och prokansler) skole hafua vpseende .. medh .. studenterne .. till att giöra någon godh progress. Annerstedt UUH Bih. 1: 237 (i handl. fr. 1625). Chronander Surge C 2 a (1647: vträtta). Schück VittA 1: 157 (i handl. fr. 1647: winner). Förunderligt, hvad den närvarande tids-epochen är rik på rapida progresser och tätt på hvarandra följande upptäckter i kunskapernas område! Atterbom Minn. 164 (1818). särsk. (†) i uttr. vara av sådan(a) l. sådan(a) progress(er), ha gjort sådana l. sådana framsteg; ha uppnått en sådan l. sådan kunskapsnivå. Annerstedt UUH II. 2: 223 (cit. fr. 1658). Emedan disciplarne äro af olijka progresser och ålder, måste iag privatim dem åthskillia. VDAkt. 1700, nr 227.

 

Spalt P 1994 band 20, 1954

Webbansvarig