Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PASSEPORT l. PASSPORT l. PASSEBORD l. PASSBORD, n. (G1R 2: 135 (1525), Kurck Lefn. 52 (1705)) l. r. (enst., Högberg Vred. 1: 350 (1906)); pl. = (PrivSvStäd. 3: 9 (1561), Nordberg C12 2: 62 (1740)) l. -er (OSPT 1686, nr 4, s. 8, Thunberg Resa 3: 21 (1791)) l. -s (Agrell Maroco 1: 14 (1789, 1796)).
Ordformer
(pas- 15241592. pass- (-sz-) 15231906. passa- 1729. passe- (-sz-) 15251796. patz- 1525. -bor 1608. -bord (-dh) 15231906. -bort (-dt, -th, -tt) 15251700. -börd 1668. -fort (-ph-, -tt) 15461563. -pord (-dh) 1565. -port (-tt) 15471904. -porto (-tt-) 1705. passord 1595)
Etymologi
[fsv. pasport; jfr (ä.) d. passeport, mlt. pasbort, pasport, mnl. pas(se)port, holl. paspoort, (ä.) t. o. eng. passport; av fr. passeport l. it. passaporto, till fr. passer resp. it. passare (se PASSERA) o. fr. port resp. it. porto, hamn (jfr PORT resp. PORTO). — Jfr FÖR-PASSBORDA]
(†) = PASS, sbst.1 I 10 (i dess skilda bet.). G1R 26: 130 (1556). The som hwarken bewijs eller Paszebord om någhen frijheet at niwte .. haffue sigh vnderstått .. at förrese hela landet igenom medh skiutzreser. Stiernman Com. 1: 175 (1561; jfr PASS, sbst.1 I 10 b). Alle Fattige, och the som tarfwa Kyrkiones Hielp, skole, när the någorstädes förreesa, allenast medh itt ringa Bewijs eller Paszbord, thet man kallar itt Kyrkiepasz, vptagas. Schroderus Os. 1: 775 (1635). Ingen tage någon tienare an, utan han hafwer Paszport af sin förre Huusbonde. Schmedeman Just. 310 (1655; jfr PASS, sbst.1 I 10 e). Agrell Maroco 1: 14 (1789, 1796). särsk.
a) (vanligt) pass (för resa; se PASS, sbst.1 I 10 a); äv. övergående i bet.: tillåtelse att resa o. d.; äv. i uttr. taga passeport, skaffa sig pass (l. tillåtelse att resa). SvTr. 4: 69 (1523). (David Holmberg) haffuer gått till och tilbudett Jörenn Persson 300 wngersche gyllenn för ett passebordh, ther medt han kundhe komme vdaff landhett. HH XIII. 1: 230 (1566). Taga Passbord. Stiernman Com. 1: 508 (1606). Thunberg Resa 3: 21 (1791). Högberg Vred. 1: 350 (1906).
b) bildl. PErici Musæus 5: 187 a (1582). Thet Helsosamma Creditijff och Passbord, som är een Hiertans Bön. L. Paulinus Gothus Pest. 40 a (1623). särsk.
α) bevis l. dyl. (Pilen som fastnat i armen) förde han medh sigh .. till Stocholm, thette war honom till wiss ord och pasbord, att the Swenske hade handlat medh honom. Svart G1 34 (1561).
β) [efter kyrkolat. viaticum, av lat. viaticum, reskassa, förråd för resa o. d.] om nattvarden. KOF 1: 315 (1575). (Hon) hafwer .. eskat migh til sigh, begärandes flijteliga blifwa bespijsat, medh the Andeliga rätter, och försörgd medh itt himmelsk Passebor. Phrygius MOlai D 2 a (1608).
Ssg (†): PASSEPORT- l. PASSEPORTS-BREV. (-port- 1555. -ports- 1525) = passeport. G1R 2: 17 (1525). Därs. 25: 56 (1555).

 

Spalt P 414 band 19, 1952

Webbansvarig