Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÄSS mäs4, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Lind af Hageby Minn. 165 (1860) osv.) ((†) = (Agrell Maroco 1: 529 (1791, 1796)); -er (Sundén (1887), Klint (1906))).
Ordformer
(i sht förr äv. skrivet mess)
Etymologi
[jfr d. messe, t. mess(e), fr. mess; av eng. mess, avdelning inom hären l. flottan som intar sina måltider gemensamt, urspr.: maträtt, av ffr. mes (fr. mets), maträtt, motsv. it. messo, av senlat. missum, eg.: det från köket skickade, p. pf. n. av lat. mittere, skicka (jfr MISSION, DIMITTERA m. fl.)]
1) [jfr motsv. anv. i dan. o. eng.] sjömil. samling (matlag) av officerare o. underofficerare som intar sina måltider gemensamt. Där mäss består av endast en person .. höjas mässpenningarna (på visst angivet sätt). SFS 1926, s. 709.
2) mil. o. sjömil. samlingsrum för olika kategorier av militär personal; i härens permanenta förläggningar o. kaserner samt i flottans förläggningar på land: sällskapsrum, matrum, bibliotek, rökrum o. d. (i fråga om mäss för manskap vanl. i förbindelse med marketenterirörelse); på flottans fartyg: lokal för intagande av måltider o. i vissa fall för förläggning av personal; äv. (särsk. i ssgr) allmännare, om matrum på handelsfartyg; tidigast i fråga om utländska förh. o. med anslutning till främmande språkbruk. Agrell Maroco 1: 529 (1791, 1796). Föreståndaren för Midshipmännens Mess. Platen Glascock 1: 3 (1836). Du är konstapel, och går i kadetternas mess! Carlén Ensl. 1: 66 (1846). En mess för (örlogs-)Stationens embets- och tjenstemän. Gynther Förf. 2: 363 (1852). Wrangel SvFlBok 23 (1897). — jfr ASPIRANT-, KADETT-, MANSKAPS-, OFFICERS-, UNDEROFFICERS-MÄSS m. fl.
Ssgr (till 2): MÄSS-DRÄKT, sbst.1 (sbst.2 se sp. 2011). sjömil. sjöofficersuniform med kort jacka som användes ss. sällskapsdräkt. SD(L) 1904, nr 91, s. 5.
-FLICKA, f. sjöt. flicka som är uppasserska i matsalen på handelsfartyg; jfr -pojke. SD 1900, nr 97, s. 7.
-FÖRESTÅNDARE~00200. mil. o. sjömil. Platen Glascock 1: 5 (1836).
-FÖRESTÅNDARINNA~001020. mil. Mässföreståndarinna vid ridskolan. SvD(A) 1923, nr 180, s. 15.
-JACKA. sjömil. jfr -dräkt. Den .. rundskurna messjackan. SD(L) 1904, nr 91, s. 5.
-KAMRAT. [efter eng. messmate] sjöt. bordskamrat vid måltiderna på fartyg. Schulthess (1885).
-LOKAL, sbst.1 (sbst.2 se sp. 2012). mil. o. sjömil. Mässlokaler vid Vendes artilleriregemente. BtRiksdP 1911, IV. 1: nr 4, s. 23.
-POJKE. sjöt. pojke som är uppassare i matsalen på handelsfartyg; jfr -flicka. SDS 1899, nr 394, s. 3.
-PÄNNINGAR, pl. sjömil. lönetillägg för officerare, underofficerare, kadetter o. d. som utgår vid sjötjänstgöring till bestridande av mathållningen; tidigast om sådan ersättning till underofficerare. Schulthess (1885). Wrangel SvFlBok 352 (1898). VFl. 1924, s. 19.
-RUM. sjöt. på fartyg, i sht handelsfartyg: matrum för underbefäl o. manskap. Engström Skeppsb. 59 (1889).
Avledn.: MÄSSA, v.2, -ning. i sht sjömil. till 1, 2: intaga sina måltider gemensamt i samma matlag l. samma mäss på örlogsfartyg; ngn gg äv. allmännare, i fråga om utländska förh. l. handelsfartyg. (Det engelska) regementets officerskår inbjöd .. (ett nyanlänt detachement) att messa. Lind af Hageby Minn. 169 (1860). Önskligt vore om äfven våra underofficerare kunde blifva i tillfälle att messa tillhopa. Trolle Sjöoff. 1: 169 (1869). Hvarje koj .. var upptagen, och i matsalen mässades på två lag. Klinckowström BlVulk. 2: 129 (1911; på handelsfartyg). SFS 1927, s. 143.

 

Spalt M 2007 band 17, 1945

Webbansvarig