Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLIKNELSE äf3ter~li2knelse, r. l. f. ((†) n. O. Petri Men. fall G 8 b (1526), 2 Kon. 16: 10 (Bib. 1541)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
Etymologi
[fsv. äptirliknilse, av äptir (jfr EFTER- 11 c) o. liknilse (se LIKNELSE); jfr d. efterlignelse]
I. konkret.
1) [jfr motsv. anv. i fsv. o. dan.] (numera föga br.) avbildning, avbild; efterbildning; kopia. Tå han sågh itt Altare som j Damascon war, sende Konung Ahas itt effterliknelse til Presten Vria såsom thet giordt war. 2 Kon. 16: 10 (Bib. 1541; Luther: ebenbild). En konung haffuer lust til at see vthi någrahanda spell eller epterliknelse, thet han weet sigh haffua wijsligha och manneligha bedriffuit. L. Petri Dial. om mess. 35 a (1542). Gudharnas belätten och effterlijknelser. Schroderus Liv. 410 (1626). Schenberg (1739). Den enformiga långsträckthet, för hvilken man så ofta anklagar såväl de klassiska mönstren (inom episk diktning), som deras moderna efterliknelser. B. E. Malmström i Frey 1841, s. 335. Rudin Evigh. 195 (1872). Ännu spökade gärningar och åthävor kvar i dunkelt gycklande efterliknelser, med eller utan inneboende själ. Högberg Utböl. 1: 4 (1912).
2) [jfr motsv. anv. i ä. d.] (†) föredöme, förebild, mönster, mönsterbild; modell. Hielp oss ath wij haffwe honom och hans oord, och gärningar för itt exempel och efftherliknilse, j alt wort liffwerne. O. Petri Men. fall G 5 b (1526). Thenne bönen är itt rätt efftherliknilse, och effthersyn, ther wij alla wora böner skola lagha effther. Därs. G 8 b. Huru H. K. M:tt wil hafwe besteltt om Slotzkyrkiones Bygning och prydning .., der opå hafwer H. K. M:tt nu lathitt göre effterlichnelser, och sender dem til (byggmästaren) Willem Boij. Hist. bibl. 2: 218 (i handl. fr. 1588). Schultze Ordb. 2771 (c. 1755).
II. (föga br.) abstr. ss. vbalsbst. till EFTERLIKNA: efterlikning, efterliknande. En bättre förebild (än Oehlenschläger) till efterliknelse för våra unga skalder (kunde) ej uppställas. B. E. Malmström 4: 371 (c. 1860).
Ssg: (II) EFTERLIKNELSE-VIS, adv. (föga br.) Det moraliska idealet, till hvilket menniskan .. har att efterliknelsevis sig närma. Frey 1847, s. 228.

 

Spalt E 173 band 7, 1918

Webbansvarig