Publicerad 1915   Lämna synpunkter
BLIFVANDE bli3vande2 (bli`fvande Weste), p. adj.; adv. (föga br.) = (Rudin 1 Evigh. 1: 46 (1871, 1878)).
Etymologi
[p. pr. af BLIFVA, v.]
1) (numera föga br.) till BLIFVA, v. I: förblifvande, stadigvarande, varaktig, beståndande. Ath j bätre och bliffuande äghodelar haffuen j himmelen. Ebr. 10: 34 (NT 1526). Att emellen ofverigheten och undersåtherne en stadig och blifvende kärlek .. inplantet vorder. RA 1: 381 (1544). (Påfven Urban II) hade ingenstädes någet säkert eller blifwande Ställe. Schroderus Osiander 2: 610 (1635). Du har på jorden intet blifvande hem. Liljestråle Kempis 65 (1798). Hvarje (andens) bestämning är försvinnande, ideel, och det blifvande är endast bestämningarnas idealitet. Snellman El.-curs 1: 14 (1837). Inalles 32 permanenta eller blifvande tänder finnas i den fullvuxna menniskans käkar. AHB 57: 4 (1871). I alla händelser är det dessa noveller, som representera Almqvists blifvande insats i den svenska literaturen. Sylwan Sv. lit. 67 (1903).
2) till BLIFVA, v. II.
a) som framdeles kommer att vara (det l. det), tillkommande, framtida, tillämnad, tilltänkt. Vår blifvande Demonstrator. Porthan Bref t. Calonius 94 (1794). En blifvande Bergsman. Adlerbeth Åm. i VetA 1817, s. 7. Det blifvande capellets altarplats. Fahlcrantz Ansg. 124 (1846). Min blifvande svärmor. De Geer Minnen 1: 103 (1847, 1892). De bilder, som de skapat af sitt blifvande ökenlif. Rydberg Ath. 412 (1859, 1866; uppl. 1876: tilltänkta). Dessa (broskartade massor, som uppträda i ryggsträngens skida,) utgöra .. anlagen till de blifvande (rygg-) kotorna. Thorell Zool. 2: 48 (1861). I blifvande prester och lärare. Flensburg Kyrkl. tal 25 (1866). Erling Skakke ställde sin son och sin blifvande ätt under kyrkans beskydd. Svedelius Norge 149 (1866). Bure drömde om ett blifvande Sverige med naturliga gränser. H. Hildebrand i 3 SAH 23: 84 (1908). [jfr motsv. anv. af fr. futur] (föga br. utom i Finl.) i substantivisk anv.: tillkommande, framtida fästman l. fästmö l. man l. hustru. Hon lät mig se, förliden Andersnatt, / Min ”blifvande” lifslefvande och klarligt. Rydberg Faust 45 (1876, 1878). Måtte nu äfven den väntade, vår Anders blifvande, vara sådan, att hon gör sina gamla goda svärföräldrar en sann och varaktig glädje. Numers Kuop. 18 (1892).
b) i sht filos. som håller på att uppstå, inträdande, successivt framträdande. (Vissa verb beteckna) Blifvande egenskap, nalkning till ett bestämdt tillstånd, som: ljusna, kallna, klarna, mörkna. Collnér Försök 131 (1812). Boström 1: 119 (c. 1830). Den phænomenella verlden är ..: Blifvande, accidentell. Dens. Propæd. 48 (1851). (Den praktiska verksamheten är) väsendtligen blifvande. Ribbing Anthrop. 19 (1879).

 

Spalt B 3207 band 4, 1915

Webbansvarig