Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSYNNERLIG, adj. (-synnerlig HSH 30: 102 (1604); -synderligh, adv. Sw:s R:s ständers besl. 1634, mom. VII; -synderligen, adv. Emporagrius Cat. A 2 b (1669). -sönderligh HSH 30: 98 (1634), RP 5: 196 (1635), Emporagrius Cat. A 5 b (1669); -sönderligen, adv. RP 5: 198 (1635). -sonderligitt, n. HSH 33: 228 (1636)); adv. = (Sw:s R:s ständers besl. 1634, mom. VII; Emporagrius Cat. A 5 b (1669)); -en (RP 5: 198 (1635), Emporagrius Cat. A 2 b (1669)).
Etymologi
[jfr nnt. afsünderlig, t. absonderlich, ä. t. absünderlich, absönderlich; jfr äfv. (BE)SYNNERLIG o. (AF)SÖNDRA]
(†) särskild, speciell. Een affsynnerlig Sessions Ordning. HSH 30: 102 (1634). (De) willia w(år) k(äre) B(rode)rs stora Arbethe och flijt medh någon affsönderligh recompense .. betänckia. Därs. 30: 98 (1634). Medh mindre han teer (dvs. företer) een affsönderligh fullmacht att tractera (dvs. underhandla) medh Sveriges Chrona. RP 5: 196 (1635). — ss. adv.:
a) särskildt, enskildt. Wij haffwe Regeringen, igenom wåre deputerede affsynderligh optäckt, huru widt wij meena wid thenne tijd .. (i fredsunderhandlingen) wara at gåå. Sw:s R:s ständers besl. 1634, mom. VII.
b) för sig. Förhållas (dvs. förehållas, inskärpas) först affsönderligh the fem Hufwudstycken .., så kunna the och snart på kortan tijdh läras. Emporagrius Cat. A 5 b (1669).

 

Spalt A 612 band 1, 1898

Webbansvarig