Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYNONYM syn1ony4m l. -ωn-, adj. o. sbst.; ss. adj. med adv. -T, ss. sbst. r. l. m. (Dalin (1854) osv.), äv. n. (Kellgren (SVS) 4: 348 (1784) osv.); best. -en (ss. n. -et); pl. -er (Kellgren (SVS) 6: 233 (1789) osv.), ss. n. äv. = (Rydberg Gudas. 200 (1887) osv.). Anm. I ä. tid användes äv. den lat. formen synonymum (pl. synonyma (-nima)). Äre altså Synonima, Gårdzwarg, och Bränne warg. Stiernhielm WgL 104 (1663). Många onödiga synonyma eller lika gällande ord. Biurman Brefst. 21 (1729). Hos den förste Gustaf och Gustaf Adolf var favoriten ett synonymum med en ädel man som hade fosterlandskärlek och vett och mandom. HSH 9: 129 (c. 1800). De synonyma, under hwilka den Cumeiska Sibylla hos de gamle förekommer. SvLitTidn. 1813, sp. 300.
Etymologi
[jfr t. synonym, adj. o. sbst., eng. synonym, sbst., synonymous, adj., fr. synonyme, adj. o. sbst.; ss. adj. av senlat. synonymus, av gr. συνώνομος, till σύν, samman (se SYN-) o. ὄνυμα, sidoform till ὄνομα, namn, rotbesläktat med NAMN; ss. sbst. av senlat. synonymum, av gr. συνώνυμον, substantiverat n. sg. av συνώνυμος (se ovan). — Jfr SYNONYMI, SYNONYMISK]
I. ss. adj.
1) språkv. om ord l. språkligt uttryck: som har (ungefär) samma betydelse som ett annat ord resp. uttryck, (ungefär) liktydig (se d. o. 1), likbetydande. IBibelkom. 1773, § 3. Hydrometer nyttjas hos Engelska författare, såsom synonymt med Areometer. Berzelius Kemi 3: 247 (1818). Vid den tid, då hög bildning erkändes ungefär synonym med presterlig. Fahlcrantz 6: 166 (1843, 1865). Hittills har jag alltid trott att sanning och smädelse ej skulle vara synonyma ord. Ramsay Barnaår 4: 165 (1905). Namnet Wall street används ofta synonymt med Amerikas ledande finansgrupper eller fondbörs. 2NF 38: 1165 (1926). Ålderdomshem och servicehus (behandlas) som funktionellt synonyma i denna framställning. Esping o. Carlsund Samh. 76 (1978).
2) i oeg. l. utvidgad anv. av 1: likvärdig l. identisk l. likartad; i sht i uttr. synonym med (förr äv. till) ngt, likvärdig l. identisk med ngt; särsk. i fackspr., i sht biol. Man hade .. at göra med til at utröna, huruwida de mynt, som synas likhaltige (synonyma) woro wärkeligen så. Sahlstedt TuppSag. 9 (1758). (Det) måste .. vara mycket, som behöfver en närmare granskning, emedan många .. växter, hvilka blifvit .. beskrifna under olika namn, torde .. befinnas vara synonyma till hvarandra. Wikström ÅrsbVetA 1823, s. 387. Den sotbruna vaxskivlingen .. är synonym med Camarophyllus caprinus. Cortin SvampHb. 74 (1937).
II. ss. sbst.
1) om ord l. språkligt uttryck som har olika form men (ungefär) samma betydelse som ett annat ord resp. uttryck, (ungefär) liktydigt ord resp. uttryck, liktydning. Orden ”bägge” och ”båda”, ”afton” och ”kväll” är synonymer. Kellgren (SVS) 4: 348 (1784). Synonymer kallas de ord, som åtminstone i wisza fall hafwa lika betydelse; t. e. springa, löpa; begripa, förstå. Svedbom SvSpr. 162 (1824). Absoluta synonymer .. äro .. samma semem, t. e. Kandia och Kreta. Noreen VS 5: 23 (1904) . (Guigots) arbete över franska språkets synonymer. Lagergren Minn. 1: 469 (1922). Min faders milda påpekande, att ”oskärad” och ”ogrumlad” voro motsatser, inga synonymer, var för mig ett upprörande pedanteri. Malmberg StyckVäg 88 (1950). I praktiken används orden synonym och synonymi för att beteckna ord med näraliggande snarare än identisk betydelse. NE (1995).
2) i oeg. l. utvidgad anv. av 1, om ngt sakligt som är likvärdigt l. identiskt l. likartat med ngt annat (l. ngn annan); särsk. i fackspr., i sht biol. o. med. Potentilla cinerea .. förekommer .. endast som ett opubliceradt synonym till P. opaca. Fries BotUtfl. 1: 162 (1843). Ett halster var det bildliga synonymet till namnet Laurentius. Rydberg Myt. 2: 447 (1889). Sålunda äro .. Lappa major, L. officinalis och Arctium Lappa synonymer och beteckna samma art av kardborresläktet. 2UppslB 28: 662 (1954). Synonymer .. (dvs.) likvärdiga (läkemedel). Lindskog o. Zetterberg (1981). Synonym .. (dvs.) läkemedelspreparat som innehåller samma aktiva substans som ett annat men säljs under annat varumärkesnamn. NE (1995). Synonym .. (dvs.) inom biologisk nomenklatur ett alternativt vetenskapligt namn till en art eller annat taxon. Därs. Ssgr (i allm. till (I 1 o.) II 1 o. i denna anv. i sht språkv.): SYNONYM-BEGREPP. jfr begrepp 5 b. Synonymbegreppet kan fattas mer eller mindre strängt. Östergren (1951).
(II 2) -FLORA. jfr flora 3 b. Östergren (1951).
(II 1, 2) -FÖRTECKNING. förteckning (se d. o. 2) över synonymer; jfr -lista, -samling. Hylander PrydnV 11 (1948). Östergren (1951).
-HOPNING. jfr hopa, v.1 3. Synonymhopningar, alliteration, inrim förekomma .. i stor mängd. 2Saml. 35: 86 (1914).
-LEXIKON. lexikon som förtecknar ett språks synonymer, synonymordbok; jfr -ordbok. Att angifva den ofta djupt liggande, fina begreppsskilnaden emellan synonymer är ändamålet med ett Synonymlexikon. Dalin Synon. Förord (1870).
(II 1, 2) -LISTA. jfr lista, sbst.2, o. -förteckning. FoFl. 1950, s. 123.
-LÄRA. lära(n) om synonymerna, synonymik. SAOL (1950).
-ORDBOK~02 l. ~20. synonymlexikon. En synonym ordbok öfwer Spanska Språket. SvLittFT 1837, sp. 464; möjl. icke ssg. 2NF 27: 1448 (1918).
(I 2, II 2) -PREPARAT. (farm. o. med.) preparat med likartad effekt som ett annat, synonymt preparat (se d. o. 2), preparat som är en synonym. Ca 60 proc av vårt sortiment är synonympreparat. Expressen 1 ⁄ 12 1964, s. 14.
-RIK. rik (se rik, adj. 4 a δ) på synonymer. Den helleniska mythologien var synonymrik. Rydberg Myt. 2: 445 (1889).
(II 1, 2) -SAMLING. jfr -förteckning. Verd. 1885, s. 85.

 

Spalt S 15680 band 33, 2000

Webbansvarig