Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-TÄNDA, (†)
1) (an)tända (ljus). Påviske vidskepelser .., som äre .. åtskillielige grafvigningar, bloss-staker medh intendt lius, när evangelium siunges. RA I. 3: 95 (1593).
2) bildl.; i pass. med intr. bet., om krig, sjukdom o. d.: uppflamma, uppkomma, uppstå. Siukdomen begynnar här intändas. VDAkt. 1652, nr 127. Spole Alm. 1699, s. 44.
-TÄNKA. (i fackspr.) tänka (ngt) ss. förefintligt (i ngt); gm tänkande bringa (ngt) in (i ett visst sammanhang); tänka in. Biberg 3: 193 (c. 1823). Vannérus Metaf. 151 (1914).
-TÄPPA, r. l. f., äv. -TÄPPE, n. (-täppa 15611764. -täppe 17431760) (†) inhägnat, mindre jordstycke; i formen -täppa ofta om trädgårdstäppa. VgFmT II. 8—9: 55 (1561). Ut med stora stråkgatan brede vid deras huus varande intäppor eller Kryddgårdar. VRP 25/10 1731. Med ris af ale, biörck och annor surskog giöres årl. intäppen (i skogsbygden), ehvarest de vilja så sin Larsmässo råg. JBarck (1759) i HTSkån. 2: 376. BL 1: 44 (cit. fr. 1764).
-TÄPPA, v., -ning (se 1 slutet). [fsv. intäppa] (†)
1) inhägna. (Man skall låta) intäppa Svartemuncke clöstergård till en kryddegård till apoteket. G1R 26: 748 (1556). Torp, som äre intäpte medh hanck och stöör. RARP 9: 434 (1664). HdlÅgerupArk. 1720. särsk. ss. vbalsbst. -ning i konkret anv.: inhägnat område, inhägnad (se d. o. 2 b). Stiernhielm WgL 106 (1663). VetAH 1766, s. 243.
2) instänga; hålla (boskap) instängd (i ladugård l. stall); äv. oeg. o. bildl. All the diwr som .. intepte äre. BOlavi 104 b (1578). Nogården (dvs. Novgorod), ther som Knäs Michael Scopin lågh .. intäpt vthaff the Poler. Petreius Beskr. 2: 243 (1614). Sturzen-Becker SvSkönl. 74 (1845; i bild).
-TÄPPE, se -TÄPPA, sbst. —
-TÄRA. (†) med sakligt subj.: upptaga, uppsuga o. d. SKrok (1749) i SmålHembygdsb. 1: 20. Nya trä- eller ler-kärl äro .. (till förvaring av brännvin) mindre tiänlige. De intära eller draga til sig mycket af spiritus, och Bränvinet blir svagare. Fischerström 3: 342 (1787).

 

Spalt I 1074 band 13, 1933

Webbansvarig