Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARTOG kartω4g l. -tå4g, l. KARTOV -tω4v l. -tå4v, r. l. m. (f. Lind (1749)) ((†) n. Tegel G1 1: 124 (1622)); best. -en; pl. -er ((†) -ar ArkliR 1557: 1 (1557: kartogar), Petreius Beskr. 4: 9 (1615: Kartogar)); l. KARTAU -ta͡u4 l. -ta͡ω4, r. l. m. ((†) n. Dryselius Måne 280 (1694)); best. -en l. -n; pl. -er; l. KARTAUN -ta͡u4n l. -ta͡ω4n, r. l. m.; best. -en; vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet car-, ngn gg char-. -tan 1701 (: cartankulor). -tau c. 1660 (: cartau lod)1916. -thaug 1645. -t(h)aun 15991933. -tav (-taw) 1622 (: cartavhe lodh)1843. -to 1561c. 1676. -tog 15411933. -tog(h)e 15231592. -tou 16121717. -toug(h) c. 1580c. 1635. -tov (-tow) 1574 (: Cartow lodh)1933. -thug 1739. -tun 1623. -tune 1592. -tåg 1749. catow 1709)
Etymologi
[y. fsv. kartog; jfr d. kartove, holl. kartouw, kortow, mnl. cortauwe, mnt. kartouwe, t. kartaune (ä. t. curtan (Schweiz), kartune), eng. cartow, cartoun; av it. cortana, eg.: kort kanon, avledn. av corto (se KORT, adj.), l. quartana, eg.: fjärdedels (kanon), benämning på 25-pundig kanon (i motsättning till den äldre, 100-pundiga), avledn. av quarto, av lat. quartus (se KVART). Formen kartov (osv.) är lånad från mnt. (l. holl.), formen kartaun från t.; formen kartog har utvecklats av kartov på samma sätt som STUGA av STUVA]
(förr) benämning på ett slags i ä. tid använd artilleripjäs (flackbanepjäs) av växlande storlek (se slutet) med relativt kort eldrör (motsatt: slanga) för avskjutande av kulor av järn (ngn gg bly). G1R 1: 135 (1523). Feltslanger, Chartuner eller andra groffwa Stycker. L. Paulinus Gothus Pest. 72 b (1623). Kartover .. och slangor .. voro mynningsladdare. Billmanson Vap. 290 (1882). jfr HALV-KARTOG. — särsk. [jfr motsv. uttr. i holl. o. t.] i uttr. dubbel, enkel, hel, tre kvarters, halv, fjärdedels kartog (stundom snarast att fatta ss. ssgr), benämning på kartoger av olika storlek. Halffwe Kartoger. ArkliR 1535: 1 (1541). Dubbel Carttogh. Därs. 1554: 11 (1561—62). Hele Cartoger vm 14 fötter långh, skole skiute 40 skålpund .. Tre quarters Cartogh vm 14 fötter långh, skole skiute 30 skålpund. Därs. 1564: 44 (1564). Dubbla och enkla kartaver (48 och 24 ℔. kaliber). KrigVAH 1843, s. 368. Fjerdedels karthauner. Palmstierna Artill. 2 (1872).
Ssgr: A: KARTOG-KULA. (förr) projektil till kartog. jfr: I går mot aftonen blef .. Grefve Jacob De la Gardie .. af en half Cartow kula .. igenom veka lifvet skjuten. HSH 4: 271 (1658).
-LOD. (kartog- 1574c. 1660. kartoge- 15501622) (förr) = -KULA. ArkliR 1550: 2 (1550). Jhole (dvs. ihåliga) Cartoge lodh. Därs. 1565: 21 (1569—77). Brahe Tb. 58 (c. 1660).
-STYCKE. (†) = KARTOG. Dryselius Måne 280 (1694).
B (†): KARTOGE-FÄLTLÅDA. (fält)lavett till kartog. ArkliR 1563: 20 (1563).
-HUVUD. benämning på den bakre delen (”huvudet”) av en kartogs eldrör. ArkliR 1567: 25 (1567).
-LOD, se A.
-SKEPPSLÅDA. skeppslavett till kartog. ArkliR 1563: 20 (1563).
-SKYFFEL. laddskyffel till kartog. jfr: Halff carttoge skyffler. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 115.
-SLAGKULA. sprängprojektil till kartog. ArkliR 1565: 38 (1565).
C (†): KARTOGS-SKOTT. en kartogs skotthåll. (Borgholm ligger) itt halft cartogz skått ifrån haffwet. Bolinus Dagb. 65 (1679).

 

Spalt K 638 band 13, 1935

Webbansvarig