Frågor och svar om citat och källor i SAOB

 

 • Anger årtalet tryckår eller året då texten skrevs?
  Årtalet anger året då texten färdigställdes, vilket ofta sammanfaller med tryckåret.
 •  

 • Varför står ibland ett årtal efter citatet i ordboken, men ett annat när man klickar fram rutan med de fullständiga bibliografiska uppgifterna?
  Årtalet efter citatet anger året då texten färdigställdes. I rutan med de fullständiga uppgifterna anges tryckåret. Ett exempel är Atterbom Bref som är Atterboms brev till sin fästmö skrivna åren 1823–1826 men utgivna år 1911 av Hedvig Atterbom-Svenson.
 •  

 • Varför står ibland två årtal vid samma källa?
  Om texten är publicerad senare än tillkomståret anges ofta båda årtalen. Ett exempel är Atterbom SDikt. (1810, 1837) som visar att citatet är hämtat ur en dikt skriven av Atterbom år 1810 men tryckt och utgiven i verket med hans samlade dikter år 1837.
 •  

 • Visar första källan och årtalet som anges att det var just där och då som ordet användes första gången (i just den betydelsen)?
  Ja, enligt det material som SAOB grundar sig på.
 •  

 • Visar sista källan och årtalet att det var just där och då som ordet användes sista gången (i just den betydelsen)?
  Ja och nej. Om betydelsen inte är fullt levande i nuspråket och markeras som t.ex. mindre bruklig anges ett sista belägg för ordets användning (i det material som SAOB grundar sig på). I annat fall kan det mycket väl finnas senare belägg i materialet som inte citeras i artikeln.
 •  

 • Står källangivelsen före eller efter citatet?
  Källangivelsen står alltid efter ett citat.
 •  

 • Varför anges vissa källor utan citat?
  Om citatet inte bedöms tillföra något skrivs det inte ut.
 •  

 • Varför står vissa årtal i parentes?
  Huvudregeln är att källor med löpande utgivning, t.ex. tidningar och tidskrifter, följs av ett årtal utan parentes. Övriga källor följs oftast av ett årtal i parentes.
 •  

 • Varför står vissa källor i parentes?
  För att specificera vilken utgåva av en författares samlade skrifter som citeras anges utgivaren i parentes, t.ex.

  • (SVS) = Svenska Vitterhetssamfundet
  • (TegnS) = Tegnérsamfundet
  • (BellmS) = Bellmanssällskapet.
 •  

 • Vilken upplaga av en källa anges?
  I regel anges alltid förstaupplagan av en källa. Ibland anges även senare upplagor, i huvudsak om de är omarbetade eller en utökning av förstaupplagan. Länken till Libris går primärt till källans förstaupplaga.
 •  

 • Vilken typ av upplysning ges i parentes efter årtalet?
  Den kan vara av olika slag, t.ex. enstaka ord ur ett citat (när detta i sin helhet inte bedöms tillföra något ytterligare) eller kommentarer till ett citat.

  Ibland anges även uppslagsordet i det lexikon där ett belägg finns. (Detta gäller i den tidigare delen av SAOB, numera anges i stället sidnummer.)

 •  

 • Varför är vissa årtal kursiverade?
  Utgivningsår för tidningar eller tidskrifter anges alltid i kursiv stil om citatet är taget ur en text som har varit publicerad tidigare.
 •  

 • Vad betyder förkortningarna c., Bib. och öv. framför ett årtal?
  c. = cirka; Bib. = Bibeln; öv. = översättning
 •  

 • Vad betyder Därs., Dens., cit. fr., och i handl. fr.?

  Därs. = därsammastädes, dvs. på samma ställe, i samma källa som föregående
  Dens. = densamme, dvs. samma författare som vid föregående källa
  (Förkortningarna förekommer endast i den tidigare delen av SAOB.)

  cit. fr. = citat från + årtal
  När ett citat som består av enstaka ord eller meningar återfinns i en annan källa anges cit. fr. om författaren är okänd eller inte bedöms vara relevant.

  i handl. fr. = i handling från + årtal
  När en handling återfinns i en annan källa anges året då handlingen skrevs eller publicerades.

 •  

 • När står en källa före alla betydelser?
  Ibland anges en källa efter uppgifterna om ordformer, men före betydelsemomenten. Skälet är att citatet inte med säkerhet kan hänföras till ett visst betydelsemoment.
 •  

 • Vad betyder ”hos” och ”i”, t.ex. ”Benedictsson hos Lundegård”?
  ”Hos” anger att Benedictssons text återfinns i Lundegårds verk.
 •  

 • När står författarnamnet i kursiv efter ett annat författarnamn?
  Vid källor som är översatta verk anges först namnet på översättaren, därefter den översatta författaren i kursiv, t.ex. Hagberg Shaksp.
 •  

 • Vad betyder siffran/siffrorna före/efter ett årtal?
  Siffran eller siffrorna anger det sidnummer i källan där ett citat eller belägg finns, t.ex. ATTERBOM Bref 299 (1826).
  Även romerska siffror förekommer, t.ex. LINNERHIELM 1Br. V (1797).
  Ibland anges också band eller del åtföljt av ett kolon, t.ex. BRENNER (SVS) I. 1: 14 (1703).
  För tidningar anges som tillägg alltid datum eller nummer, t.ex. SvD 22/5 1989, s. 20 och SvD(B) 1943, nr 140, s. 10.