Fritextsök

Från bokstav:  

 

  Obs! För många träffar, resultatlistan trunkerad.

TITEL
txt
SPALT
A   allm. läraremötet 1875, s. 160. Lärjunge på latinlinien eger välja mellan   A-1
ABITURIENT r. af abiturire, önska att afgå] lärjunge, som är färdig att lämna ett läro   A-13
ADEPT  er. A. Kahl Tegnér 118 (1868). — lärjunge i (svårlärd) vetenskap l. konst.   A-55
AF   ch. RA 1: 18 (1524). Tagha them (lärjungarna) aff werldhenne. Joh. 17: 15 (   A-75
AFDELNING  , nr 21, s. 9. — särsk. grupp af lärjungar, som undervisas tillsammans. Kla   A-148
AFFLYTTA  . Ett Läroverk, från hvilket .. (lärjungen) vill afflytta. Därs. XIX. 3) (†   A-179
AFFÖRA  i VetANH 4: 92 (1783). Afgående lärjungar .. ur matrikeln afföra. SFS 1860   A-200
AFGIFT  NSHUS-, KURHUS-, LIKTAR-, LÄNS-, LÄRJUNGE-, LÄSTETALS-, LÖNINGS-, MANTALS-,   A-203
AFGÅNG  öfv. elem.-lärov. 1825, s. 101. Lärjunge, som .. önskar afgå från lägre ti   A-231
AFGÅNG  EXAMEN~020. examen, anställd med lärjunge, som önskar afgå från ett lärover   A-231
AFGÅNG  ionsberättigade läroverkens egna lärjungar. SFS 1862, nr 25, s. 1. Afgångse   A-231
AFHANDLA  ..! Leopold 3: 58 (1802, 1816). Lärjungens öfningar att skriftligen afhand   A-239
AFHANDLING H 4 a (1596). — (5 b) -BOK. (†) Lärjungarnes tema- och afhandlings-böcker.   A-241
AFSKED  gligt sköna afskedstal till sina lärjungar. Böttiger 4: 220 (1857). med bib   A-488
AFSKEDA  ande)”. jfr 6. 5) (†) ped. låta (lärjunge) afgå, dimittera. Consistorium sk   A-490
AFSKICKA  ärs. 360, 504. c) (†) ped. låta (lärjunge) afgå; dimittera. Gymnasisten ..   A-492
AFSLUTNING ssa klasser från skolan afgående lärjungarna en något så när hel och afslut   A-540
AFTONBÖN  aftonböner. Lenngren 18 (1794). Lärjungarne .. fingo lära sig .. Morgon- o   A-674
AFVIKA  †) (Rektor) klagar deröfver, att lärjungarne tidigt ”i tysthet från scholor   A-746
AFVISA  under AFSÄTTA 2 a α α’). Hvilka (lärjungar) .. blifvit, såsom vanartige och   A-755
AKADEMI  medan Plato der undervisade sina lärjungar, erhöll hans filosofiska skola n   A-825
AKADEMI  1886). jfr: Xenokrates .. var en lärjunge af Platon och förestod i ett fjer   A-825
AKADEMI  . tid med särsk. afs. därpå, att lärjungen tecknade efter lefvande, naken m   A-826
AKADEMI  . — (2 a) -PERSON. (†) lärare l. lärjunge vid akademi. Thyselius Handl. lär   A-828
AKADEMIKER ör ett universitet ss. lärare l. lärjunge. (Att skolpiltarna) ställas under   A-830
AKADEMIKUS användt om a) (numera föga br.) lärjunge vid universitet. Leinberg 3: 250   A-830
AKADEMISK  emisk” (d. v. s. att läraren med lärjungarne under terminerna vistades i un   A-831
AKADEMISK  iversitetsstaden på bekostnad af lärjungarnes målsman). Wieselgren Vår samt   A-831
AKADEMISK  de sig .. (Wallin) ännu såsom en lärjunge af den gamla akademiska skolan. B   A-832
AKADEMIST  ste] 1) (†) motsv. AKADEMI 2. a) lärjunge vid högre undervisningsanstalt. W   A-832
AKROAMATISK raren ensam talar, under det att lärjungen är blott åhörare (motsatt: EROTE   A-835
ALLESTÄDES eg. 1: 160 (1523). Och the (dvs. lärjungarna) gingo vth wandrandes cring om   A-1000
ALSTRING  VH 2: 493 (1877). Desse inhemske lärjungar af främmande mästare .. stelna .   A-1150
ALUMN  helpensionär. Konv.-lex. (1856). Lärjungarna (vid ett franskt collége) äro   A-1168
ALUMN  468 (1879). 2) (en läroanstalts) lärjunge. SFS 1835, nr 77, s. 1. En .. alu   A-1168
ANDAS  ν) ännu hot och mord mot Herrens lärjungar. Apg. 9: 1 (öfv. 1883). Mot mig   A-1291
ANDÄKTIG  kte, med anhängde radband, gifva Lärjungarna i Emaus et andäktigare utseend   A-1371
ANGELÄGEN Christus var angelägen att hans lärjungar skulle egna all sin uppmärksamhe   A-1415
ANGIFVARSKAP spioneri och angifvareskap bland lärjungarna. NF 16: 1433 (1892).   A-1426
ANHÄNGA  kte, med anhängde radband, gifva Lärjungarne i Emaus et andäktigare utseend   A-1460
ANLAG  115 (c. 1860). Vid ledningen af lärjungens arbete vare lärarens förnämsta   A-1514
ANLEDNING  em (dvs. lärarna) skal han (dvs. lärjungen) fatta sigh til sinnes (dvs. inh   A-1518
ANMÄLNING 114 (1833). Då .. uppgifter (om lärjungarnas medelålder vid mogenhetsexame   A-1565
ANMÄRKNING teckning innebärande klander mot lärjunges uppförande o. d. Ge en pojke anm   A-1572
ANMÄRKNING thm 1 (1829). Till Anmärkning är Lärjunge förfallen, då han beträdes med nå   A-1572
ANMÄRKNING gii beslut gjordt meddelande att lärjunge behöfver förkofra sig (i ett viss   A-1572
ANMÄRKNING m.-skol. i Sthm 1 (1829). Hvarje lärjunge (har) sin Anmärkningsbok, hvari l   A-1572
ANMÄRKNING för hvar dag antecknar, huruvida lärjungen skolan bevistat eller icke, samt   A-1572
ANMÄRKNING äraren skall införa hvarje åt en lärjunge gifven anmärkning. J. A. Dahlströ   A-1573
ANNAN  person. Den andre i klassen (om lärjunge). Andre man på fartyget. Mardacha   A-1590
ANRÄTTA  s .. en måltid för Jesu och Hans lärjungar. Bælter Jesu hist. 4: 354 (1757)   A-1672
ANSE  (1626). (Ordet: ”Giörer Christo Lärjungar”) anseer the wuxne Menniskior oc   A-1690
ANSE  älla. Weste (1807). Lärare eller Lärjunge, som deruti (dvs. i vördnad för i   A-1693
ANSTRÄNGA mågan. Lektor X. anstränger sina lärjungar för mycket. Pojken ser ansträngd   A-1785
ANSTÄNDIG ära mer än ett mindretal af sina lärjungar att stafva anständigt. Lundell R   A-1806
ANSTÄNDIG a kläder. Runeberg 1: 83 (1832). Lärjunge infinne sig vid läro- och öfnings   A-1807
ANSTÖT  t erkänna hans auktoritet. (Jesu lärjungar) skulle .. icke taga förargelse   A-1813
ANSVAR  n. 5: 2 (1812). Den Lärare eller Lärjunge, som deruti (dvs. i aktning mot s   A-1821
ANTAGA  rijke. J. Matthiæ 1: 21 (1658). (Lärjungarna) antogo nu Jesum .. i skiepet.   A-1849
ANTAGLIG  Skall för det antagliga antalet (lärjungar) .. ett maximum bestämmas? Järta   A-1861
ANTAL  -, DAG-, ELEV-, KLASS-, LÄRARE-, LÄRJUNGE-, POST-, PRENUMERANT-, RÖST-, SJU   A-1867
ANTINGEN  holm Hist. 2: 550 (1836). (Jesu) lärjungar frågade honom, antingen den blin   A-1907
APESPEL  el (ett förhör före hvars början lärjungarna af läraren erhållit besked såv   A-1982
APOLOGIST  . 2: 278 (1835). 2) (mindre br.) lärjunge tillhörande apologistskola. Lärju   A-1993
APOLOGIST  unge tillhörande apologistskola. Lärjungar äro: 1) Trivialister .. 2) Civil   A-1993
APOLOGIST  användes ordet för att beteckna lärjunge på reala linjen, realist. 3) (hva   A-1993
APOLOGIST  G~20. bildning som kan vinnas af lärjunge vid apologistskola. De Statens Em   A-1993
APOSTEL  nde af hans lära särsk. utkorade lärjungar (jämte Mattias o. Paulus). (Jesu   A-1995
APOSTEL  e den fina verldens qvinnor till lärjungar, till medarbetare och apostlar.   A-1997
APOSTEL  lföreträdare l. ombud; särsk. om lärjunge o. d. utsänd af ngn att utföra ha   A-1997
APOSTEL  apostlarnas (o. deras omedelbara lärjungars) tid. Lysander Skr. 310 (1876).   A-1998
APOSTOLISK od under apostlarnas eller deras lärjungars ledning. J. H. Björnström i NF   A-2001
APOSTOLISK män, om apostlarnas (omedelbara) lärjungar (o. medhjälpare). Schroderus Osi   A-2001
APPROBATUR tidskr. 1892, s. 69. — -KARL~2. lärjunge l. examinand som erhållit l. fört   A-2040
ARBETSAM  Kunskaper. .. Arbetsam med sina Lärjungar. Arbetsam vid Verket. Kellgren i   A-2147
ATELJÉ  Warburg Velasquez 38 (1899). — –LÄRJUNGE~200, äfv. ~020. (föga br.) konstn   A-2558
AUDITOR  ditor, af lat. auditor, åhörare, lärjunge, till audire, höra (jfr AUDIENS o   A-2655
AUDITÖR  teman, af fr. auditeur, åhörare, lärjunge, auskultant vid domstol l. rådsfö   A-2656
AVANCEMANG yttning (från klass till klass). Lärjungarnes .. avancement inom skolan sam   A-2711
AX   CKNING~20. plockning af ax. Jesu lärjungars axplockning på hvilodagen för a   A-2736
B   två högsta betygsgraderna för en lärjunges seder äro vanligen A och B. Goss   B-1
BAKLÄXA  läxa l. skoluppgift för hvilken lärjunge ej nöjaktigt gjort reda o. som dä   B-126
BAKLÄXA  honom ännu en gång. Om de (dvs. lärjungarna) .. icke kunna. antecknas det   B-126
BARNDOM  s. två ord). Tillhålla dem (dvs. lärjungarna) ifrån förste Barndoms Åhren a   B-408
BEFLITA  er. Leopold 3: 231 (1799, 1816). Lärjunge beflite sig om sann gudsfruktan.   B-646
BEFORDRAN  dran. RARP 7: 42 (1660). Sådane (lärjungar), som .. antingen utan vitnesbör   B-663
BEFRIA  ltagande i sångöfningarne befria lärjunge, som visat sig sakna fallenhet oc   B-672
BEFRIELSE  n terminsafgifter åtnjutes af 25 lärjungar. Förutan någon tillökning af lön   B-675
BEFÄL  nr 42, s. 12. Läroverkens vuxna lärjungar .. kunna så utbildas, att man ..   B-696
BEFÄSTA  de innan kort, hvaremot de (dvs. lärjungarna) borde befästas. Bælter Jesu h   B-705
BEFÄSTA  erren .. förlänat dem (dvs. sina lärjungar) kraften att befästa sitt ord me   B-706
BEFÄSTNING . s. 40. 2) (†) till BEFÄSTA 2. (Lärjungarna hade af Jesus) hördt .., at j   B-708
BEGABBELSE ). — särsk. a) konkretare, i pl. Lärjungen står långt ifrån och ser uppå be   B-712
BEGREPP  . tydlighet. För Boström o. hans lärjungar är begreppet, i motsats till kän   B-749
BEGREPP  måste lämpa undervisningen efter lärjungarnas begrepp. Kindblad (1867). b)   B-751
BEGRIPA  laring hemma af informator eller lärjunge i högre klass. De Geer Minnen 1:   B-760
BEGRIPLIGHET inskärpa de erkända sanningar i lärjungens begrepp. Leopold 6: 187 (1786).   B-763
BEGÅFVAD  klent, svagt begåfvad yngling l. lärjunge. Lyckligt, eminent, mångsidigt, e   B-803
BEHÅLLA  minnet (o. begrunda) (jfr 10). (Lärjungarna) behöldo thet ordith når sigh,   B-884
BEHÄFTAD  2. Hårdt må vi icke döma Christi lärjungar att de äro med så mycken räddhåg   B-895
BEKRÄFTA  Apostla- och prestaembetet sinom lärjungom. Swedberg Sabb.-ro 32 (1700, 171   B-972
BEKVÄM  för studier mindre bekväma bland lärjungarna. Sv. tidskr. 1894, s. 522. jfr   B-981
BEKYMRA  kymrade sig hvarken lärare eller lärjungar. De Geer Minnen 1: 21 (1892). γ)   B-1003
BELÖNING  as ock belöningskort, hvaraf .. (lärjungen måste erhålla) flere .. för att   B-1097
BEREDA  en afföda. Tegnér 4: 102 (1830). Lärjungar, .. hvilka .. bereddes att öfver   B-1229
BERÖM  stockholmares hågk. 55 (1895). (Lärjunges) insigter och färdighet (skola b   B-1387
BESEGLA  ell Ber. 3: 60 (1828; om Luthers lärjungar). Martyrer .. som beseglat sin b   B-1415
BESIKTNING r läkaren å läroverkets samtlige lärjungar anställa besigtning. SFS 1878, n   B-1421
BESINNA  na deras nödvändighet mindre för lärjungen än för läraren. Tegnér 4: 429 (1   B-1427
BESTÄMMELSE 39). Almqvist (1844). De sjuttio lärjungarne voro afgångne till sin bestämm   B-1762
BETAGA  sus icke det ändamål, att betaga Lärjungarna hoppet om ett ärorikt kall. Öd   B-1924
BETJÄNA  egel Pass. 83 (c. 1680). (Kristi lärjungar m. fl.) the ther efterfölgt, bet   B-2012
BETYG  ). Rector lemnar honom (dvs. den lärjunge som begifver sig till annat lärov   B-2151
BETYG  Ej må i något Läroverk den till Lärjunge intagas, som icke är försedd med   B-2151
BETYG  4: 358 (1822). Detta betyg skall lärjungen, då han följande termin till lär   B-2152
BETYG  visa. SFS 1856, nr 52, s. 17. Om lärjunge erhållit minst vitsordet Godkänd   B-2152
BETYG  a betyg som nya elementarskolans lärjungar i allmänhet togo i studentexamen   B-2153
BETYG  tilldelats (l. skola tilldelas) lärjungarna vid en läroanstalt l. i en kla   B-2156
BETYG  ar samt utfärda terminsbetyg för lärjungarna i klassen. SFS 1905, nr 6, s.   B-2156
BETYGA  unt, gr. ἐμαρτύρησαν). The (dvs. lärjungarna) skulle thet framdeles betygha   B-2159
BETÄCKA  ete behöfde ej betäckas för hans lärjungar. Franzén Pred. 2: 236 (1842). (K   B-2174
BETÄNKA  Minnen 1: 116 (1892). ”De (dvs. lärjungarna som skrefvo uppsatser) skrifva   B-2198
BEVANDRA  vandrad väg gingo två af Christi lärjungar. Wallin 2 Pred. 2: 43 (1818). Vä   B-2242
BEVEKLIGHET (skulle få) bana dem (dvs. Jesu lärjungar) vägen. Thomander 1: 393 (1830).   B-2274
BEVEKLIGHET er 1: 393 (1830). Den korsfästes lärjungar utgjorde till en början en hand   B-2274
BEVISNING  hos eder tillförse oss det rätta lärjungasinnet och dess bevisning i lärakt   B-2320
BIBEL  ristus) förde them (dvs. de båda lärjungarna på vägen till Emaus) in vthi B   B-2404
BIBEL  Bibelns kännedom för Lärare och Lärjungar, af Friedrich Atzerodt. Carlson   B-2409
BIBEL  A~20. stycke i bibeln som gifves lärjungar till öfverläsning. Almqvist (184   B-2412
BIBLIOTEK  STER-, KYRKO-, LANDSORTS-, LÅN-, LÄRJUNGE-, LÄROVERKS-, LÄS-, MANSKAPS-, ME   B-2429
BIFURKATION llandet att vid vissa skolformer lärjungar, som på ett lägre stadium underv   B-2480
BIFÖRETAG dande bi-företag hos de qvickare lärjungarne svårligen undvikas, när det, s   B-2483
BILDA  Runeberg E. skr. 2: 333 (1837). Lärjungen, som (på 1700-talet) ville bilda   B-2548
BILDBARHET dning. Wåhlin Skoltal 63 (1872). Lärjungens bildbarhet. Göransson Kern 1: 6   B-2554
BILDHUGGARE en för de fria konsterna i Sthm) lärjungar utgöra nu ofta de qvinliga tredj   B-2557
BILJETT  tysk skola) vissa biljetter (åt lärjungarna), af hvilka femtio berättiga t   B-2596
BINDA  65, s. 270. De mera försigkomna (lärjungarna), som här måste bindas ihop me   B-2669
BINDA  undet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan). 2) till 6. Justitierå   B-2671
BISPEGEL  exempel, förebild. På thet hans Lärjungar .. icke twifla skulle, införer h   B-2777
BITA  lldt ss. yttradt af Kristus till lärjungarna vid förklaringen). Han (dvs. E   B-2818
BIVISTA  om Juel och Påsk. Därs. nr 361. (Lärjungarna) skola Lärostaden flitigt bivi   B-2871
BJUDA  146 (c. 1800). (Paulus) böd sin lärjunge förvara det (dvs. mästarens ord),   B-2891
BJUDA  hem. Professor N. bjöd ofta sina lärjungar hem (till sig). Grannarna .. biu   B-2914
BLANDA  t af en stenograf). b) refl. (En lärjunge) mummla för sig sjelf så hårdt at   B-3055
BLANKETT  (anser) det vara lämpligast, att lärjungarne vid växtundersökningarne .. få   B-3096
BLIFVA  .. är den som säkrast kan bedöma lärjungens allmänna ståndpunkt, märka när   B-3198
BLOD  evertin Lifv. fiender 81 (1891). Lärjungeskarorna .. förde vart år med sig   B-3322
BLODSBAND  (1808, 1812). (Mellan lärare o. lärjungar) uppstår genom det munteliga med   B-3384
BOCK  lket af lärare sättes i kanten i lärjunges skriftliga arbete för att antyda   B-3670
BOCK  t l. annat afs. Kindblad (1868). Lärjungens uppmärksamhet .. (riktas vid te   B-3670
BOKSTAF  taflans bokstafsfigurer kunna af lärjungen skönjas. O. o. J. M. Påhlman i V   B-3768
BONDE  gen öfverflyttar i bondens tanka lärjungen ur bondeklassen in i herrekasten   B-3872
BORD  ng i en skolklass, omfattande de lärjungar som sutto vid samma bord. Rektor   B-3904
BORT  genom höga afgifter bortskrämma lärjungarne från den nedre skolans undervi   B-4016
BORT  l -VÄLJA; i sht pedag. beslut af lärjunge (l. hans målsman) att utesluta et   B-4028
BORT  s. A 4 a. De ordningsstraff, som lärjunge vid högskolan .. är underkastad,   B-4028
BORTA  ofta i substantivisk anv. Then (lärjunge), som (vid uppropet) befinnes bor   B-4033
BORTKOMMEN er det ej, att en eljes skicklig lärjunge i examen blir konsternerad och bo   B-4051
BRYTA  leksmåltid; jfr BRÖDS-BRYTELSE. (Lärjungarna) brwto brödh här och ther j hw   B-4396
BYGGNAD  Peringskiöld MonUpl. 66 (1710). (Lärjungarna) hade kort förut betygat sin f   B-4646
C   ärkenas betydelse i afseende på (lärjungarnas) Bergning: .. C betyder behöf   C-2
CENSOR  g .. kring Epikuros’ vanslägtade lärjungar. Rydberg Ath. 453 (1859, 1866).   C-42
CIRKULARIST alet) i fråga om Växiö läroverk: lärjunge tillhörande ngn af de två öfverst   C-188
CIVILIST  1897, nr 282, s. 2. 2) (förr) om lärjunge (i lärdomsskola) som (ämnade intr   C-250
CYKEL  ; grupp. Klassen är stängd (dvs. lärjungen måste förblifva i en viss klass)   C-265
CYRENAIKER s. anhängare af den af Sokrates’ lärjunge Aristippus år 380 f. Kr. i Cyrene   C-298
D   ärkenas betydelse i afseende på (lärjungarnas) Bergning: .. D betyder fatti   D-1
DAGBOK  bok som vid läroverk föres öfver lärjungarnas förhållande; särsk. vid folks   D-104
DAGBOK  i efter visst formulär antecknas lärjungarnas frånvaro från skolan. I Maria   D-104
DAGLÖNARE INNE~20. (Jesus har) varnat sina lärjungar för daglönaresinnet i Guds tjäns   D-140
DAMM  sbst.2, m.||ig. (i vissa skolor) lärjunge som (för den innevarande dagen l.   D-270
DEBET  (se PER) [jfr it. per debito]. (Lärjungarna i apologistklassen skola) inrä   D-413
DEDUCERA  .. för deras (dvs. mina franska lärjungars) skuld de fyra vanlige Grammati   D-444
DEKLAMATION la deklamationsöfningar med sina lärjungar. Heikel Filol. 31 (1894). b) til   D-517
DEKLINERA  skilliga riktningar deklinerande lärjungar. P. J. Böklin (1847) hos Adlersp   D-533
DEL   ipendier, som .. till högskolans lärjungar utdelas. Carlson Försl. t. ordn.   D-597
DELA  första klassen gemensam för alla lärjungar, men delar sig från andra klasse   D-625
DELVIS  nder Därs. 4: 47 (1889). För sin lärjunge hyste han .. en ständigt växande   D-690
DEN   (1856; skämts. arkaiserande; om lärjungarna i Clara trivialskola, resp. Ja   D-861
DESTINERA  i ngt utvidgad anv. med afs. på lärjunge vid läroverk: flytta (från en kla   D-1074
DIADOK  n vanliga historiska stilen, att lärjungarna ej böra lemnas i okunnighet dä   D-1153
DIAGNOSTISK ör att upptäcka lättjan hos våra lärjungar. E. Sahlin i Ped. tidskr. 1897,   D-1160
DIALEKT  ,) som ständigt nödgas korrigera lärjungarnas dialektfärgade eller vårdslös   D-1178
DIFFERENTIE.. i tiden skeende utveckling; hans lärjunge, den likaledes tyske naturfilosof   D-1253
DIKTAT  ), vanl. i pl., om af lärare för lärjungar dikterad(t) kompendium l. kommen   D-1360
DIKTERA  förstnämda fallet uppskrifver en lärjunge det dikterade på sv(arta) tafl(an   D-1364
DIKTION  a br.) (Lektorn i historia låter lärjungen berätta) historien af sin Author   D-1368
DIMBILD  va fallet, att dubbelfrågan .. i lärjungens uppmärksamhetsfält förlägger en   D-1389
DIMISSION  t. SPF 1856, s. 54. Dimission .. lärjunges entledigande från ett läroverk,   D-1399
DIMISSION  tidigt från en skola dimitterade lärjungar. Ingen af de senare årens dimiss   D-1399
DIMISSION  sala) stiftelse dit dimitterades lärjungar från de andra skolorna. Man finn   D-1400
DIMISSION  rätt för läroverk att dimittera lärjungar; särsk., från o. med afskaffande   D-1400
DIMITTEND  (föga br.) motsv. DIMITTERA 3 a: lärjunge som står i begrepp att aflägga af   D-1401
DIMITTERA  visst syfte) behörigen vitsordad lärjunge o. d. — jfr UTDIMITTERA. a) [jfr   D-1403
DIMITTERA  d enskild skola: lämna från sig (lärjunge, vanl. till högre undervisningsan   D-1403
DIMITTERA  enast) från skolan utexaminerade lärjungarna. Dimmissionsexamen undergicks   D-1403
DIN   : dina vänner, dina anhängare l. lärjungar, meningsfränder l. partikamrater   D-1443
DISCIPEL  r. disciple; af lat. discipulus, lärjunge, elev, hvilket alltsedan antiken   D-1515
DISCIPEL  (1906). — Jfr DISCIPLIN] (ngns) lärjunge. — jfr INGENJÖRS-, KON-, MED-, SK   D-1515
DISCIPEL  om ngn af Jesu l. hans apostlars lärjungar. Then discipulen som Jesus elska   D-1515
DISCIPEL  kristen, betraktad ss. en ’Jesu lärjunge’. Ther hörer mykit til ath wara h   D-1515
DISCIPEL  de till en annan jämföres med en lärjunges till sin lärare: anhängare, ’gos   D-1516
DISCIPLIN  t den kan oupphörligt vädja till lärjungens eget omdöme. Ped. tidskr. 1904,   D-1517
DISCIPLIN  SAH 3: 185 (1888). Kroppen (hos lärjungen) beherrskar jag medels en yttre   D-1520
DISKANT  n(nin)ge] (fordom) penningar som lärjungarna vid en lärdomsskola insamlade   D-1557
DISPENS  på det (mindre) rum i hvilket de lärjungar som hade ’dispens’ från latin o.   D-1594
DISPENSERA kara, Strängnäs) benämning på de lärjungar som voro befriade från latin o.   D-1599
DISPOSITION.. äraren borde aldrig förgäta, att lärjungarnes nervsystem bevarar dispositio   D-1618
DISTINKTION et) gäller .. at försöka, om .. (lärjungen) utan en oren minnesbörda af Log   D-1668
DISTRAHERA sociala frågor, som ligga öfver lärjungarnas fattningsgåfva eller distrahe   D-1674
DIVISION  ider) vid vissa skolor: af några lärjungar i en lägre afdelning bestående u   D-1722
DIVISION  hade att betjäna o. passa upp på lärjungarna i en högre. Sundblad G. bruk 2   D-1722
DJÄKNE  mål ofta förrättades af de äldre lärjungarna vid lärdomsskolorna] (i fråga   D-1826
DJÄKNE  . i Finl. o. vissa delar af Sv.) lärjunge vid en lärdomsskola; skolyngling;   D-1826
DJÄKNE  ydquist i Skandia 7: 208 (1836). Lärjungar, som begått så svåra förseelser,   D-1827
DJÄKNE  nderstöd åt skolor o. behöfvande lärjungar, hvilken eg. var afsedd att ersä   D-1827
DOGMATISK  pedag. som (med åsidosättande af lärjungens reflexionsförmåga l. själfverks   D-1879
DRICKA  sk. 794 (1892). Drickställen för lärjungarne. Sprinchorn LundLärovH 33 (189   D-2105
DRIFVA  esen (b). 35) energiskt öfva (en lärjunge i ett ämne). Härunder: En drifven   D-2128
DRIFVA  med anslutning till 18: forcera lärjungarnas studium af (ett ämne). Och sk   D-2145
DRIFVA  iskt) öfva (ngn i ngt, särsk. en lärjunge i ett läroämne). The, som ifrån b   D-2145
DRIFVA  n. 285 (1722, 1737). Drifva sina lärjungar i att förstå och bruka latin. TL   D-2145
DRIFVA  hnisk term benämnes: drifva sina lärjungar. Hermoder 1847, nr 8, s. 12. Stu   D-2145
DRYG  nde. Hagberg Pred. 5: 46 (1819). Lärjungarne .. betungas med .. för dryga c   D-2226
DUFVA  dufva, se under HÖK. (Jesus till lärjungarna:) Warer .. snelle såsom ormar,   D-2334
DUPLICERA  frågavarande slag tillsattes, då lärjungeantalet i en klass var så stort at   D-2380
DÄRUNDER  ås l. inbegripes under ngt o. d. Lärjungeantalet var 532, de för terminen f   D-2541
EFTERARBETE 140 (1903; om arbete som ålägges lärjunge efter l. vid sidan av det egentli   E-99
EFTERFÖLJD Till efterföljd kallade han sina lärjungar. Ahnfelt Etik II. 1: 6 (1904). β   E-131
EFTERKOMMA lig informator) hafwer satt (sin lärjunge) .. en lexo at läsa öfwer vtan ti   E-157
EFTERLEVNAD nådiga förordning. Dalin (1850). Lärjunge skall ställa sig till noggran eft   E-172
EFTERMIDDAG us Handl. lärov. 1: 133 (1624). (Lärjungarna ha) hemlåf imellan 8 och 9 för   E-189
EFTERSITTA bestående däri, att en försumlig lärjunge får stanna kvar (o. läsa sina läx   E-212
EFTERSÄGA ill 2 a): EFTERSÄGNINGS-FÖRSÖK. (Lärjungens) eventuella missgrepp vid efter   E-249
EFTERSÄTTA liven. Verelius Ind. 80 (1681). (Lärjungen) finnes .. hafva .. förglömt the   E-252
EFTERTECKNA ett mönster l. en figur o. d.). Lärjungen .. tager .. svartkritan, efterte   E-262
EFTERTRYCK HSH 31: 245 (1663). Det en Jesu lärjunge vet, det vet han med en annan kla   E-270
EGEN  sats, som han lade mera vikt vid lärjungarnes praktiska utbildning än vid d   E-310
EGENSKAP  under dialectus); jfr IDIOTISM. (Lärjungarna skola) genom en stadig (dvs. s   E-328
ELDA  1882). Linné .. eldade .. (sina lärjungar) till uppoffrande och oegennytti   E-435
ELEV  av ad-, till, o. levare, lyfta] lärjunge, discipel. 1) person som åtnjuter   E-463
ELEV  Marchesi. 2 NF 18: 27 (1912). 2) lärjunge vid en i sht ”finare” skola för b   E-463
ELEV  nne afdelningar, den högre hvars lärjungar kallas elever .. och en lägre af   E-463
ELEV  ch en lägre afdelning, i hvilken lärjungarne kallas lärlingar. Nathorst Lan   E-463
ELIT  kildt intresserade och begåfvade lärjungar. PedT 1904, s. 373. 2) (numera k   E-471
ELIT  (1839). De mest försigkomna (av lärjungarna), de s. k. ”eliterna.” Ridders   E-471
ENDERA  rax förut nämnts. Twå vthaff .. (lärjungarna) gingo .. till en stadh .., be   E-594
ENFALD  bålet]. Hemma i husen bröto .. (lärjungarna) bröd och åto med fröjd och i   E-602
ENFALDIG  . GR 5: 130 (1528). Här sågo .. (lärjungarna) icke slätt och eenfaldigt Chr   E-605
ENSIDIG  kväl. Tegnér (WB) 2: 403 (1811). Lärjungarnes bildning .. blifver half och   E-655
ENTLEDIGA  (numera knappast br.) ped. låta (lärjunge) avgå; jfr AFSKEDA II 5. Försl. t   E-671
EPIKURÉ  egennamnet; jfr t. epikureer] 1) lärjunge av Epikurus, anhängare av Epikuru   E-691
ERINRA  till att stärka dessa unga Jesu Lärjungar i deras goda föresatser. Handb.   E-711
ESOTERIKER tillhör den inre kretsen av ngns lärjungar, ”invigd”. Andersson (1845). Hen   E-735
ESOTERISK  pad för den inre kretsen av ngns lärjungar (för de ”invigda”); inre. LittT   E-735
EXAMEN  vari införas de betyg en skolas lärjungar erhålla vid avlagda examina; jfr   E-805
EXAMEN  gången kurs i läroämne på vilken lärjunge fått anvisning att särskilt förbe   E-805
EXAMEN  er sammansatt nämnd inför vilken lärjungar som åtnjutit enskild undervisnin   E-805
EXAMINERA  FysUnders. 4 (1908). 3) förhöra (lärjunge l. elev o. d.) till utrönande av   E-807
EXEMPLAR  rson; ”individ”. Det (kan) bland lärjungarna .. finnas ett eller annat omöj   E-822
EXITUAL  avgift som en gång i terminen av lärjungarna i en lärdomsskola erlades till   E-833
EXPLICERA  översätta; numera nästan bl. om lärjunges tolkande (inför lärare l. examin   E-852
EXPLICERA  sköld i Lyceum I. 2: 73 (1810). (Lärjungen) kunde explicera .. der faule Es   E-852
EXPLIKATION språk, avsedda att översättas av lärjungen. BerRevElLärov. 1843, s. 22. — –   E-853
EXSPEKTANT n Hem. 2: 127 (1756). (Ehuru) 36 lärjungar .. till undervisning intagas, ..   E-866
EXTERN  son Psyk. 16 (1910). — särsk. om lärjunge: boende utanför ss. internat inrä   E-871
EXTERN  5, 2: Bil. B, s. 139. II. sbst.: lärjunge som bor utanför en (ss. internat   E-871
FABRIK  t på möjligast korta tid ”slå i” lärjungarna kurserna för en (till viss lev   F-10
FADERVÅR  på den bön som Jesus lärde sina lärjungar, vilken blivit en för hela krist   F-64
FAKULTET  ylik avdelning hörande lärare o. lärjungar. Filosofiska fakulteten är vid d   F-98
FALLA  n l. tillbedjan l. dyrkan o. d. (Lärjungarna) fullo .. på theres ansikte, o   F-152
FALLA  högmektighet. GR 6: 59 (1529). (Lärjungarna skulle) alle samman .. falla h   F-174
FALSK  ytlig, och derföre endast gifva Lärjungarne falska och förvirrade begrepp.   F-204
FALSKT  , taga miste. Rättom honom (dvs. lärjungen) med skäl af sakens natur, när h   F-214
FAMULUS  Schibb. 271 (1716); jfr äv.: (En lärjunge vid Kristianstads högre allm. lär   F-243
FAST  l kunskaper osv.: säker; solid. (Lärjungar) som icke voro faste i paradigma   F-332
FAST  lämpligt. Claëson 1: 309 (1859). Lärjungarne vore fasta i en massa preposit   F-332
FATTA  oförhören) bör .. undersökas, om Lärjungarne fattat innehållet af dagens Te   F-386
FATTIG  ken understöd utdelas åt fattiga lärjungar. Gifva til fattig-cassan. Scherp   F-397
FATTNING  igt är att nedsänka sig till sin Lärjunges fattningskrets, för att sedan st   F-407
FEMTE  i handl. fr. 1578). — -KLASSARE. lärjunge i femte klassen i en skola. — -KL   F-453
FERIE  ildning; äv. om ferieläsning för lärjungar; jfr -LÄSNING 1. Verd. 1883, s.   F-465
FERIE  i sht för inträdessökande l. för lärjungar som icke erhållit flyttning till   F-465
FINGER  1, 1883). Den tid, under hvilken lärjungen .., fri från ständiga hämmande f   F-582
FISKA  2: 2 (1525). Jesus sadhe til .. (lärjungarna), Tagher hijt the fiskar j nw   F-635
FJÄRDE  — -KLASSARE, m.||(ig.). särsk.: lärjunge i fjärde klassen (av folkskola l.   F-700
FJÄRDE  rovärk). — -KLASSIST, m.||(ig.). lärjunge i fjärde klassen (i sht av allmän   F-700
FLIT  : (6) FLIT-BETYG. betyg över (av lärjunge) ådagalagd flit. Wåhlin Skoltal 5   F-817
FLIT  ar dag) anteckning gjordes om en lärjunges l. de till en klass l. skola hör   F-817
FLIT  e till en klass l. skola hörande lärjungarnas flit i de olika undervisnings   F-817
FLOCKA  utto flockade kring vakteldarna. Lärjungar från alla håll flockades kring d   F-829
FLYTTA  (1899). — särsk. α) överföra (en lärjunge) till annan (vanl. högre) klass l   F-943
FLYTTA  an (1889). b) till III 2 f β α’. Lärjungen har fått flytta ned ((dvs.) i sk   F-947
FLYTTNING  förekommande) system enl. vilket lärjungarna i en skola allt efter kunskape   F-951
FLYTTNING  α) -PRÖVNING. pedag. prövning av lärjunges kunskaper i o. för uppflyttning   F-952
FLYTTNING  lles vid början av ett läsår med lärjungar som ej redan vid föreg. läsårs s   F-952
FOLKSKOLA  sdP 1865—66, 8: nr 63, s. 11. — –LÄRJUNGE. jfr -ELEV. DN 1895, nr 9175, s.   F-1095
FOLKSKOLA  lesal (bör) beräknas för 40 à 42 lärjungar. 2NF 25: 1113 (1917). — -SEMINAR   F-1095
FOLKSKOLA  för manliga och 6 för kvinnliga lärjungar. Flodström SvFolk 162 (1918). —   F-1095
FORDRING  lästa måste läraren .. tillhålla lärjungarna att iakttaga de enklaste fordr   F-1120
FORM  nses särskilt ägnat att bibringa lärjungarna formell färdighet o. utveckla   F-1131
FORM  rd- l. böjningsform (särsk. i en lärjunges uppsats l. stil). 2) till I 4: f   F-1132
FORN  , urgammal. Återse forna vänner, lärjungar. Från forna kamrater. Återfå sin   F-1156
FORT  . Christus .. afferdade .. (sina lärjungar) hwar til sin ort, at fortplanta   F-1203
FORT  sätt! ofta ss. uppmaning till en lärjunge att gå vidare med uppläsning osv.   F-1211
FOT   fråga om förh. mellan lärare o. lärjunge, ofta övergående i bet.: vara ngn   F-1246
FOT   fta övergående i bet.: vara ngns lärjunge, (ödmjukt) tillägna sig ngns lärd   F-1246
FOT   i fråga om Kristus’ tvagning av lärjungarnas fötter före instiftandet av n   F-1263
FOT   et (som Kristus företog med sina lärjungar). LPetri 3Post. 107 b (1555). —   F-1264
FRAMFÖRA  654). Först om .. (den dövstumme lärjungen) ej kan framföras genom .. (skri   F-1312
FRAMGÅ  Det är icke väl bestäldt med det lärjungaskapet, som .. går den andra dagen   F-1316
FRAM  a uppställdes i sådan följd, att lärjungarne själfva derur liksom framhemta   F-1324
FRAM  på hvarandra följande frågor, om lärjungarne äro i besittning af tillräckli   F-1351
FRAMSTÄLLA 1754). Den i lifvet .. utgående lärjungen bör kunna .. skriftligen framstä   F-1373
FRAMSTÄLLA 309 (1635). De .. framsteg samma Lärjungar gjort i de kunskaper han (dvs. l   F-1373
FREKVENS  rqvist Ziegler 363 (1900). — jfr LÄRJUNGE-FREKVENS. 2) (i sht i fackspr.) a   F-1455
FRI   a föredragen, så kallade, emedan lärjungen här sjelf väljer sitt thema. Ped   F-1470
FRI   da rätt mycken nytta af att låta lärjungarne fritt återberätta ett poems hu   F-1470
FRI   ow Minnesb. 1: 125 (1854, 1860). Lärjunge tillhörande främmande trosbekänne   F-1493
FRI   221. 2) till 31; särsk.: tid då lärjunge ej går i skolan. Tegnér (WB) 5: 3   F-1505
FRIDSAM  lare. Atterbom Minn. 175 (1818). Lärjunge bemöte sina medlärjungar fridsamt   F-1517
FRIHET  rdn. 1724, s. 18. Behöfver någon Lärjunge .. frihet från undervisningen en   F-1526
FRIVILLIG  , teckning. Derjemte hafva dessa lärjungar .. genomgått större frivilliga p   F-1560
FRÅGA  t genom en tjenlig frågmetod hos lärjungarna väcka de första geometriska be   F-1636
FRÅN  rångång anmälte sig nu (följande lärjungar vid Jönköpings skola). VDAkt. 17   F-1656
FRÅN  540). Christus .. war them (dvs. lärjungarna) ifrå kommen. LPetri 2Post. 32   F-1658
FRÅN  makt frånsäga sig schartauanskt lärjungaskap. Billing i 3SAH 25: 365 (1913   F-1666
FULLFÖLJA aktas såsom Jacobis sannskyldige lärjungar och såsom fullföljare af den gen   F-1809
FUMLA  af .. nödiga Lexica .. fumblade lärjungarne om tiä(n)lig ord, tagandes the   F-1823
FUNDAMENT  nas) plickt .. at .. laga at .. (lärjungarna) få goda fundamenter, uti de s   F-1826
FUNDAMENTAL s Ljunggren SVH 1: 280. Så snart lärjungarna teoretiskt ock praktiskt tille   F-1826
FUSKARE  k. (motsv. FUSKA 3 a) om person (lärjunge) som vid skolarbete o. d. begagna   F-1852
FYLLNAD  om av vissa (snabbare arbetande) lärjungar göres utöver det i schemat fasts   F-1883
FÅR  yttrat av Jesus, då han utsände lärjungarna). Min ritbok .. (hade) blifvit   F-2011
FÅR  bön .. kommo de nedre klassernas lärjungar .. huller om buller som en fårsk   F-2016
FÄGNA  få se svenska adepter bland sina lärjungar. Paulson Minnestal 33 (1895, 189   F-2038
FÄSTA  st. 1: 109 (1747). Hvarjemte .. (lärjungarna) igenom hvarjehanda .. (stilöv   F-2190
FÖR-  FÖRAVSKEDAD. 6) (†) pedag. låta (lärjunge) avgå, dimittera; jfr AVSKEDA II   F-2363
FÖRBEREDA α) tr.: utbilda (ngn för ngt). (Lärjungarna hade) fått, ehuru otillräcklig   F-2382
FÖRBEREDA a o. d., klass l. skola i vilken lärjungarna förberedas för inträde i högre   F-2382
FÖRELÄGGA ör) äga frihet, att .. förelägga Lärjungarna .. Öfversättningar till utarbe   F-2558
FÖRE-  1610). (Kristus) förespådde sine Lärjungar, thet han skulle lijdha och döö   F-2592
FÖRESTÄLLA örestellendes. HB 1: 243 (1589). Lärjungens öfningar att skriftligen afhand   F-2601
FÖRESÄTTA 3: 247 (1549). Uppgift å hvarje lärjungarna föresatt hemarbete skall af lä   F-2613
FÖRHÅLLAN.. GUDS-, HOVERI-, LIKHETS-, LÄNS-, LÄRJUNGE-, MOTSATS-, ORSAKS-, RÄTTS-, SLÄK   F-2765
FÖR-  ). Om du nu vill vara en verklig lärjunge, .. förinnerliga sig sanningarna   F-2782
FÖRKOVRA  lämnat skriftligt meddelande att lärjunge behöver förkovra sig (i ngt visst   F-2820
FÖRLOSSA  metod) förlossa ideerna hos sina lärjungar. PedT 1897, s. 101. Avledn.: FÖR   F-2879
FÖRMANING derus Comenius 729 (1639). Then (lärjunge) som .. hvarken igenom förmaninga   F-2934
FÖRMEDLA  Trolle-Wachtmeister Ant. 2: 192. Lärjungarna behöva hållpunkter för det lit   F-2937
FÖRMÅGA  turens förmågho, såghe the (dvs. lärjungarna, som voro ute på sjön) sigh in   F-2965
FÖRRÅD  (på ngt), fonder (av ngt) o. d. (Lärjungarnas) förråd af Latinska glosor ..   F-3096
FÖR-  beredande sabbat; bildl. Christi lärjunge räknar stunderna tilldess sabbate   F-3113
FÖRSAKA  ikaså kan ingen av eder vara min lärjunge, om han icke försakar allt vad ha   F-3114
FÖRSE  varligt rätte han (dvs. läraren) lärjunges förseelser. SFS 1878, nr 53, s.   F-3131
FÖRSIGKOMM.. bör) fästa de mera för sig komne Lärjungarnes uppmärksamhet på de uti Nya T   F-3136
FÖR-  a sig; äv. mer l. mindre bildl. (Lärjungarna) förstodho icke thetta oordhit   F-3168
FÖRSVARA  läroverk utfärdade betyg bedömas lärjungens .. insigter och flit med vitsor   F-3317
FÖRTJÄNT i 1: 323 (1528). Den brottslige (lärjungen) får sit förtjenta Scholæstraff.   F-3409
FÖRVISA  utvisa, landsförvisa; relegera (lärjunge); jfr DEPORTERA; ofta med (i allm   F-3551
FÖR-  i förvägen). Han (nödgade) sina lärjungar att .. i förväg fara över till B   F-3565
FÖRÄLDRAR ala representationen utses bland lärjungarnas föräldrar (målsmän); jfr SKOL   F-3597
FÖR-  dande övning (till ngt). (Jesus’ lärjungar) föröfvades till sin blifvande b   F-3612
GEMEN  llarius 60 (1699). Någre af Jesu Lärjungar spisade med menliga eller gemena   G-185
GEN-  r l. protester. GR 1: 35 (1522). Lärjunge .. emottage fogligt och utan gens   G-314
GLOSA  xan? Bureus Suml. 31 (c. 1600). (Lärjungarnas) förråd af Latinska glosor oc   G-584
GOD   s (1741). (Johannes, vilken hans lärjungar) tyckte kunna vara lika så god s   G-692
GOD   mig. Tegnér (WB) 6: 472 (1829). Lärjungen får väl vara så god / och foga s   G-712
GOSSE  , chef o. d. användt om l. till) lärjunge l. underlydande; särsk.: krigare,   G-770
GRANNLAGA  , adj. II 2. (Kristus) lärer .. (lärjungarna), at the icke skola wara förmy   G-835
GRASSERA  satim”. BtÅboH I. 3: 14 (1623). (Lärjungarna) skola .. Intet grassera om nä   G-845
GRUND  : 170 (1525). The (dvs. Kristus’ lärjungar) hade offta hördt honom tala j l   G-1035
GRUNDLIG  gt), grundliga insikter (i ngt). Lärjungens säkerhet och grundlighet i (lär   G-1052
GRUPP  FÖRMÖGENHETS-, HÖGER-, KULTUR-, LÄRJUNGE-, MARSCH-, MELLAN-, MENINGS-, MUS   G-1059
GUD   n gudslärd person .., en Christi lärjunge. SRosén (1738) i KyrkohÅ 1910, Mo   G-1280
GULD  m. 2: 14 (1866). Konrad Lenz, .. lärjunge af .. Amberger, utmärkt genom den   G-1344
GYMNASIST  t. gymnasista; till GYMNASIUM 2] lärjunge vid ett gymnasium l. i gymnasiekl   G-1403
GYMNASIUM  omsskola som i allm. mottog sina lärjungar från trivialskolan och vars förn   G-1404
GYMNASIUM  . om tid varunder ngn vistas ss. lärjunge vid ett gymnasium. FörslSkolordn.   G-1405
GYMNASTIK  63. — -MÖNSTRING. besiktning av lärjungar vid en skola för att utröna vilk   G-1407
GÅ   örhör, tentamen, examen). Ingen (lärjunge bör) ordinarie transfereras till   G-1473
GÅ   (1529). När tem (dvs. Messenius’ lärjungar) nogot straff varder pålagt, gå   G-1491
GÄSTA  Mästarens kallelse att vara hans lärjunge, han hade nyss gästat Jesus i sit   G-1649
GÖMMA  6 (1592). At blifwa Christi Ords Lärjungar, Åhörare och Gömmare. Schroderus   G-1689
GÖRA  18). Göra ngn till sin arvinge, lärjunge, efterträdare. Göra ngn till träl   G-1703
GÖRA  nde. Skolans uppgift är att göra lärjungarna till goda medborgare. Göra ngt   G-1703
GÖRA  som gjorde dig (dvs. den läsande lärjungen) svårighet. Schück o. Lundahl Lb   G-1713
HALS  . 15: 10 (NT 1526; Bib. 1917: på lärjungarnas hals .. lägga ett ok som). Ia   H-100
HALV  På grund af medellöshet hafva 18 lärjungar i Normalskolan innehaft hel frip   H-134
HALV  kaper. Rosenstein 2: 168 (1789). Lärjungarnes bildning .. blifver half och   H-139
HALV-  ) -KLASSIST. (förr, i skolspråk) lärjunge på halvklassiska linjen, ”halvrea   H-166
HAMNA  f dess (dvs. Lunds universitets) lärjungar, Johan Otter, hamnade i Paris så   H-225
HAN   (1928). jfr: Tilltalsordet till lärjungarne (av lektor Lundstedt) var allt   H-247
HAN   llning l. till underordnade (äv. lärjungar) o. d., dels slutligen skämtsamt   H-247
HAND  Schultze Ordb. 2722 (c. 1755). (Lärjungarna) öfverlemnade sig åt Jesu hand   H-319
HAND  n Christus sielf Handräckt sinom Lärjungom en Valets-Bägare. Bliberg Acerra   H-326
HANDTVÄRK LittFT 1834, sp. 388. (Cranachs) lärjungar .. sjönko (snart) ned i ren hand   H-405
HEDER  att du skall hafva heder af din lärjunge. Almqvist DrJ 313 (1834). Jag had   H-608
HEL   s. 5. — -KLASSIST. (i skolspråk) lärjunge på den helklassiska linjen, ”grek   H-655
HELGA  ; ngn gg refl. Helgha them (dvs. lärjungarna) genom thina sanning, Titt taa   H-671
HEM   43. De uppgifter, som föreläggas lärjungarna till hemarbete. SFS 1909, nr 2   H-729
HEMLIGHET  han (dvs. Jesus) till them (dvs. lärjungarna), Idher är giffwit ath weta gu   H-758
HEM   g l. uppsatsskrivning o. d.) som lärjunge skall utföra i hemmet. Swartz Utd   H-793
HEURISTISK enklare till det svårare, leder lärjungen att själv finna l. upptäcka kuns   H-881
HIEROFANT  5). Atterbom PoesH 2: 34 (1848). Lärjungskaran .. / .. sig slöt med beundra   H-887
HJÄLPLÖS 1545); möjl. till 1 slutet. Dee (lärjungar) som hielpelöse och Almosan wärd   H-1038
HOMILET  eng. homilete; av gr. ὁμιλητής, lärjunge, eg.: person som umgås med ngn, t   H-1125
HOP   a. Stiernman Com. 1: 918 (1625). Lärjungen (kan) ej utan största svårighet   H-1161
HOS   g till 1) i fråga om tjänste- l. lärjungeförhållande o. d. till ngn (äv.   H-1245
HOSPITANT  kultant. Frey 1850, s. 79. Extra lärjungar eller hospitanter (vid elementar   H-1252
HULD  G1R 8: 297 (1533). När the (dvs. lärjungarna) gåffuo sigh in til wår Herra   H-1361
HURU  de hört hurusom Jesus vann flera lärjungar och döpte flera än Johannes. Joh   H-1447
HUS   et morgon och affton stunder .. (lärjungarnas) privata exercitia stili. VDA   H-1453
HUVUD  dén Pontoppidan 165 (1766). Låta lärjungarne fritt återberätta ett poems hu   H-1553
HYFSAD  råga om en park); jfr HYFSA 1 c. Lärjunge inställe sig uti lärorummet .. sn   H-1612
HÅRDHET  t. Igenom för mycken hårdhet få (lärjungarna) en skräck och afsky för Schol   H-1854
HÄNDIG  som visar att han var en värdig lärjunge till Hemming Gad. IllSvH 3: 70 (1   H-1997
HÖRA  höll titeln: kollega, dels äldre lärjunge som användes ss. repetitör o. läx   H-2381
I   a sig i ngt. Vara ngns lärare l. lärjunge i ngt. Tala, skriva, göra en unde   I-36
IDEALISM  genom Boström och hans närmaste lärjungar. PedT 1903, s. 49. 2) estet. mot   I-73
ILLA  et någhre aff them (dvs. Paulus’ lärjungar i Efesus) .. icke troodde, vtan   I-168
IMITATION  VDP 1683, s. 593. Exerceras .. (lärjungarna) i stylo therigenom at the ..   I-217
IMITATIV  pråk som i första hand bygger på lärjungens efterbildande av hört tal l. lä   I-218
INDISPOSITI.. att göra ngt). Lindfors (1815). (Lärjungens) naturliga indisposition för in   I-361
INDIVIDUALI.. t .. verklighetskänsla bibringas lärjungen. PedT 1898, s. 617. (Boccaccio)   I-365
INDIVIDUALI.. alisera sin metod, så att hvarje lärjunge får hvad just han behöfver. SvFli   I-365
INKAST  1655). FörarbSvLag 4: 71 (1694). Lärjungarna trodde Christi ord vtan at giö   I-560
INKLINATION a gm sin barnaundervisning) sine Lärjungars capacitet och inclination wäl k   I-567
INLEDA  n Ovidius lämpad till att inleda lärjungen i studiet af de latinska skalder   I-619
IN   till). Rydberg Frib. 277 (1857). Lärjungen, som han (dvs. läraren) skulle i   I-645
IN   ör (icke) innehålla mera än hvad lärjungen kan och bör inlära. PedBl. 1876,   I-645
INNE  kuld). BtÅboH I. 13: 90 (1638). (Lärjungarna i en latinskola skola) intet a   I-673
INNEBO  . Geisler Fägnet. A 2 a (1709). (Lärjungarna) viste väl hvad krafft hos Jes   I-677
INNE  omhusliv. TurÅ 1898, s. 65. Våra lärjungar hafva under läsåret .. öfvernog   I-692
IN   ammatik bör med högsta flit .. i Lärjungens minne och begrepp inplantas. Fö   I-721
INRÄTTA  ok inrätta. RARP 8: 276 (1660). (Lärjungarna i apologistklassen skola lära   I-762
INSKRIVA  samhet o. d.; särsk. med avs. på lärjunge vid lärovärk l. högskola o. d.; i   I-805
INSKRIVA  ehåller förteckning på inskrivna lärjungar. UtdrOrdnStNElSkol. 1829, s. 1.   I-807
INSPEKTOR  den plägsed blifvit införd, att lärjunge vid inträdet på Gymnasium erhålle   I-840
INSTÄLLA  ntingshausen Young 2: 98 (1790). Lärjunge inställe sig vid Läroverket .. sa   I-899
INSUPA  nda wilfarelse .., som the (dvs. lärjungarna) aff barndom aff the Phariseer   I-919
INTAGA  , r. (förr) ”stut” som nyintagen lärjunge erhöll av sina äldre kamrater. Su   I-959
INTERN  derad l. inspärrad ngnstädes. a) lärjunge som bor inom en ss. internat inrä   I-999
INTRYCKA  Reformationis blifwer dem (dvs. lärjungarna) wäl i Minnet intryckt. Skolor   I-1050
INÖVA  äro ej eller mine (dvs. Jesus’) lärjungar upfödde med den stränghet, hvaru   I-1143
JOURNAL  dag. klassbok för antecknande av lärjungarnas uppförande, frånvaro m. m. I   J-203
JU   fattades, att ju icke Jesu egne Lärjungar vändt honom ryggen. Ödmann StrFö   J-210
JUDAS  . jehūdah] namn på den av Jesus’ lärjungar (med tillnamnet Iskariot) som fö   J-221
JUNIOR  örh.) vid Uppsala katedralskola: lärjunge i den näst lägsta avdelningen av   J-281
KALFAKTOR  gast användt (i Tyskland) om den lärjunge som skulle elda i skollokalen, ti   K-98
KALK  den bägare varur Jesus lät sina lärjungar dricka, då han instiftade nattva   K-108
KALLA  ) vthwalde tolff vthaff .. (sina lärjungar), huilka han och kalladhe Apostl   K-171
KAMRAT  rare som äro kamratliga med sina lärjungar. Han var alltför kamratlig mot s   K-314
KASTIGERA  förh. till barn o. hustru resp. lärjunge l. underlydande; stundom övergåen   K-762
KATEDRAL  RALIST, m. (i fråga om ä. förh.) lärjunge i katedralskola. Strindberg Fjerd   K-795
KITSLIG  rare o. d. gentemot underordnad, lärjunge osv.); retsam, obehaglig, förargl   K-1000
KLADD  T 29—32: 220 (1915). Då alla .. (lärjungarna) fått kladden (till skrivninge   K-1034
KLADD  ter) klassbok för antecknande av lärjungarnas uppförande, frånvaro m. m., j   K-1035
KLASS  († c. 95 e. Kr.)] avdelning (av lärjungar) inom undervisningsanstalt. — jf   K-1143
KLASS  i vilka en skola med hänsyn till lärjungarnas ålder, kunskaper, mogenhetsgr   K-1144
KLASS  v. konkret, sammanfattande om de lärjungar som tillhöra en dylik klass. Gos   K-1144
KLASS  sluten klass, om sådan klass där lärjungarna sammanhållas vid undervisninge   K-1144
KLASS  ämd tid (motsatt sådan klass där lärjungarna efter olika anlag o. flit bere   K-1144
KLASS  lning”) av klass (i bet. a) vars lärjungar undervisas tillsammans (i samma   K-1144
KLASS  a rum); äv. sammanfattande om de lärjungar som tillhöra en dylik klass; äv.   K-1144
KLASS  G. (i sht förr) pedag. betyg som lärjunge erhåller efter genomgång av viss   K-1147
KLASS  klassföreståndaren) om klassens lärjungar, i sht deras uppförande, frånvar   K-1147
KLASS  ämning på det system enl. vilket lärjungarna i en klass gemensamt undervisa   K-1149
KLASS  n skulle uphöra, och hvar och en lärjunge skulle få fortskrida och flytta t   K-1149
KLASS  ssa, utvisande i vilken klass en lärjunge går. Östergren (1930). — (2) -MÄR   K-1150
KLASS  1) (föga br.) till 2: skola vars lärjungar rekryteras huvudsakligen från vi   K-1151
KLASS  (l. å klassens vägnar av enskild lärjunge) till ngn av lärjungarna i klasse   K-1151
KLASS  av enskild lärjunge) till ngn av lärjungarna i klassen, dels om bestraffnin   K-1151
KLASS  m lärare tilldelar alla klassens lärjungar för ngn (gemensam) förseelse. Sö   K-1151
KLASS  led i ssgr; särsk. till 4 a, om lärjunge ss. tillhörande den l. den skolkl   K-1152
KLASSIFICERA a klassificerar hvarje lärare .. lärjungarne i tre grupper: framstående, me   K-1155
KLASSIST  ] (i skolspråk, numera föga br.) lärjunge som går den klassiska linjen; lat   K-1160
KLINGA  1810, 1838). Att .. (Goethe) var lärjunge till Spinoza gjorde han ingen hem   K-1231
KLOCKA  id vissa skolor i Finl.) till 3: lärjunge som hade att tillkännage för lära   K-1314
KLOCKARE  öraktlig benämning på klockare. (Lärjungen till informatorn:) Det var mig e   K-1319
KLÄDA  a hären. Runeberg 2: 114 (1846). Lärjunge infinne sig .. snygg och anständi   K-1447
KNAGGLIG  äl kan det hända, att en trögare lärjunge sköter sin uppgift temligen knagg   K-1538
KNAPE  högre allm. lärovärket i Skara) lärjunge i den gamla trivialskolans högsta   K-1551
KOLLEGIUM  ies 2Linné 1: 127 (1903). 3) (av lärjunge gjord) skriftlig sammanfattning a   K-1875
KOMMA  är folk ständigt kommer och går. Lärjunge som kommer och går (motsatt: inte   K-1939
KOMMUNICERA l). (En skriftlig anmärkning mot lärjunge vid skola) måste kommuniceras med   K-2020
KONDITION  stades i en universitetsstad med lärjungen (lärjungarna) på dennes (dessas)   K-2087
KONDITION  universitetsstad med lärjungen (lärjungarna) på dennes (dessas) målsmans b   K-2087
KONDITION  slan var ämnad att med tiden, då lärjungen uppvuxit, öfvergå till en s. k.   K-2087
KONREKTOR  s. 54. — KONREKTORIST, m. (förr) lärjunge i konrektors klass. FoU 25: 111 (   K-2135
KONST  re med sina direkta l. indirekta lärjungar) som utmärker sig genom gemensam   K-2187
KONTRA-  ariæ, Petri, Pauli och the andre Lärjunganars Contrafactur, thet (osv.). Sc   K-2264
KORUS  Smål. 17 (1893). Då en hel klass lärjungar i unison korus afgifva svar på l   K-2542
KRESTOMATI oocman TyUnd. 1: 113 (1807). (Då lärjungen) Kan ur gifna Chrestomatier öfve   K-2704
KRETS  CKMANNA-, FAMILJE-, HOV-, KUND-, LÄRJUNGE-, LÄSAR(E)-, LÄSE-, OFFICERS-, PE   K-2710
KUNGLIG  Petr. 2: 9 (NT 1526; om Kristus’ lärjungar). Then konnunxligha laghen (dvs.   K-3197
KUNNA  väl. Boding Mick. 15 (1741). Då lärjungarne fullkomligt kunde allt det, so   K-3202
KUNSKAP  ran som ställes på ngn (i sht en lärjunge) i fråga om kunskaper; i sht i pl   K-3218
KUNSKAP  vitter stil) En kunskapstörstig lärjunge. Verd. 1883, s. 63. Vesterlund Sk   K-3220
KURATOR  ell uppsikt över o. omvårdnad om lärjunge som icke hade föräldrar l. förmyn   K-3249
KURS  ) pedag. om system enligt vilket lärjungarna individuellt läsa sina kurser   K-3267
KURSIV  mläsning. Frey 1848, s. 546. När lärjungen .. kommit in i Livii stil, lär h   K-3270
KURSOR  are). Svedelius Lif 66 (1887; om lärjunge som städade, eldade osv. i skolru   K-3270
KURSORISK  rsorisk läsning menar jag det af lärjungen jemnförelsevis mera på egen hand   K-3270
KUSKA  1. En af .. (Almqvists) forne .. lärjungar .. hade .. glädjen att kuska hon   K-3282
KUSTOS  ing (klass l. dyl.) av en skola: lärjunge som hade ansvaret för ordningen i   K-3290
KVARTAN  . =; pl. -er. [jfr t. quartaner, lärjunge i fjärde klass (uppifrån räknat);   K-3362
KVINTAN  quintus (se KVINT, sbst.1)] (†) lärjunge i ”kvinta” (se KVINTA, sbst. 3).   K-3434
KVINTAN  vintaner eller apologistklassens lärjungar. Roos Skolg. 38 (1868; i fråga o   K-3434
KYRKA  namn. Blanche Tafl. 52 (1845; om lärjunge i Jakobs skola i Sthm). Lundin St   K-3524
KYRKA  din StockhMinn. 1: 131 (1904; om lärjunge i tyska skolan i Sthm). Och så ha   K-3524
KÄNN  som kan reglerna så bra, verkar lärjunge. GHT 1935, nr 231, s. 3. Ssg (til   K-3642
KÄNNA  (1) -SVEN. [fsv. kännesven] (†) lärjunge. Bureus KonStyr. A 4 b (1630). Wa   K-3661
LADDA  (1835). Jag (har) .. laddat min lärjunges skalle med både Engelska och Fra   L-31
LAND  te. Förlora land ur sikte. (Jesu lärjungar) förde båtanar j land. Luk. 5: 1   L-163
LANDSBYGD  R 1: 242 (1524). Thå twå vthaff (lärjungarna) .. wandradhe vth ååt landzbyg   L-225
LATIN  n; motsatt: realist; förr äv. om lärjunge som läste latin, men icke grekisk   L-350
LATIN  ersättningen från latin) bör .. (lärjungen) hafva återgifvit .. på ett språ   L-351
LAUDATUR  WoJ (1891). — -KARL. (ngt vard.) lärjunge l. examinand som erhållit l. fört   L-358
LEDA  re .. efter hand leda them (dvs. lärjungarna) ifrån thet, som lättare är ti   L-406
LEKA  98. Rast- eller lekskjul för .. (lärjungarnas) vistelse ute vid dålig väder   L-505
LEVNAD  holm Stowe 509 (1852). Af Linnés lärjungar voro många spridda omkring i lan   L-613
LIK   G. (förr) om seden att skolornas lärjungar deltogo i likprocessioner o. utf   L-687
LINNEAN  LINNEA] 1) (förr) (framstående) lärjunge till den sv. botanisten Carl von   L-819
LJUS  5: 14 (NT 1526; Jesus’ ord till lärjungarna). Wälborna Fru Biskopinnans (s   L-973
LJUS  tta placering i förhållande till lärjungarne (i skolsalen). SvFlicksk. 160   L-981
LUFT  . o. m. 10 kubikmeter för hvarje lärjunge. LärovKomBet. 1884—85, III. 1: 45   L-1151
LUNDENSARE person som är l. varit lärare l. lärjunge vid universitetet i Lund. Retzius   L-1194
LUNDENSISK niversitetet i Lund o. lärare l. lärjungar vid detta; jfr LUNDISK, adj.2 Re   L-1194
LUT   affning o. d. (Jesus) twådde .. (lärjungarna i Emaus) medh skarpa lwt, kall   L-1242
LYCEIST  mera bl. i fråga om finl. förh.) lärjunge vid lyceum. UpsLyceum 4 (1831). R   L-1263
LYCEUM  D. särsk.: tid då ngn vistas ss. lärjunge vid ett lyceum.   L-1263
LÅNG  ar och en känner svårigheten för lärjungen att lära utantill den så kallade   L-1428
LÄMNA  . B 1 b. (Jesus) lemnade .. sina lärjungar utur sit umgänge, på någon tid.   L-1607
LÄNDA  lända på, / At the (dvs. Jesus’ lärjungar) främmande måhl förstå? Ps. 1695   L-1636
LÄNGD  . Längdmåttet har .. tagits (vid lärjungarnas mätning), sedan skodonen blif   L-1649
LÄRA  he] 1) (föga br.) till II 1 b, = lärjunge 1 c. Schultze Ordb. 1463 (c. 1755   L-1697
LÄRA  S, se E. — -JUNGE, -JUNGINNA, se lärjunge med avledn. — (II 1 b) -KAMRAT. (   L-1697
LÄRA  . som ngn viss person förkunnar, lärjunge (se d. o. 2); äv. bildl. Lilliens   L-1698
LÄRA  pmärksamhet o. d.: intresserad. (Lärjungarnas) lärvilliga aktgifvande på ..   L-1698
LÄRA  se A. — -HUS, se E. — -JUNGE, se lärjunge. — -KONDUKTÖR, -KONSTAPEL, se A.   L-1699
LÄRA  847) (†) 1) till II 1: skolbarn, lärjunge; äv. i utvidgad anv., om (äldre l   L-1699
LÄRA  storia. Odhner (1870; boktitel). Lärjunge infinne sig .. på utsatt klocksla   L-1700
LÄRA  olförh.) till II 1 b: frihet för lärjunge l. hans målsman att välja de läro   L-1701
LÄRA  sman att välja de läroämnen vari lärjungen skall undervisas. Tegnér (WB) 6:   L-1701
LÄRA  åller utbildning, lärling, elev; lärjunge (i skola l. dyl.). Rosenfeldt Nav   L-1708
LÄRARE  itig uppsigt på .. så Lärare som Lärjungar. Skolordn. 1724, s. 29. Lärare f   L-1709
LÄRARE  -AVDELNING~020. pedag. grupp av lärjungar som (en viss tid) undervisas til   L-1710
LÄRDOM  domer. Bolinus Dagb. 56 (1670). (Lärjungarna böra) en gång hvarje vecka exa   L-1715
LÄRDOM  stklass parallell avdelning vars lärjungar undervisades i bl. a. sådana ämn   L-1718
LÄRJUNGE  LÄRJUNGE læ3r~juŋ2e, m.||ig.; best. -en; p   L-1724
LÄRJUNGE  . Jesus Christus (befallde) sina Lärjungar at gå ut i hela Werlden, at lära   L-1725
LÄRJUNGE  sådana ordspråksartade uttr. som lärjungen är icke förmer än sin mästare o.   L-1725
LÄRJUNGE  ht i uttr. Moses’ l. fariséernas lärjunge); jfr 2. Hwij fasta Ioannis läriu   L-1725
LÄRJUNGE  kristen betraktad ss. en Jesus’ lärjunge. Luk. 14: 27 (NT 1526). Om j blif   L-1725
LÄRJUNGE  r och folk skola göras till hans lärjungar. Kat. 1878, nr 218. b) (†) (hand   L-1725
LÄRJUNGE  . Skolordn. 1724, s. 29. Qvinlig lärjunge. LoW (1862). Lärjunge på latinlin   L-1725
LÄRJUNGE  9. Qvinlig lärjunge. LoW (1862). Lärjunge på latinlinien. SFS 1878, nr 53,   L-1725
LÄRJUNGE  fr FOLKSKOL(E)-, LÄROVÄRKS-, MED-LÄRJUNGE m. fl. d) om person (i sht vetens   L-1725
LÄRJUNGE  studier för ngn; jfr 2. (Linnés lärjunge) Forskål (hade) varit lärjunge äf   L-1725
LÄRJUNGE  s lärjunge) Forskål (hade) varit lärjunge äfven åt Michaëlis. TMFries (1908   L-1725
LÄRJUNGE  ). Romarne blevo snart grekernas lärjungar och fortsatte dessas verk. Ydun   L-1725
LÄRJUNGE  en tyske filosofen Kants) förste lärjunge i vårt fädernesland. Nyblæus Fors   L-1725
LÄRJUNGE  r. 124 (1928). Ssgr: A (tillf.): LÄRJUNG-ANTAL, -SKARA, se C. B (till 1 a;   L-1725
LÄRJUNGE  B (till 1 a; i religiöst spr.): LÄRJUNGA-KRETS, se C. — (1 a α, γ) -SINNE.   L-1725
LÄRJUNGE  1 a α, γ) -SINNE. Det christliga lärjungasinnet .. fattas denna tidens menn   L-1725
LÄRJUNGE  ARA, se C. C (i allm. till 1 c): LÄRJUNGE-ANTAL~02 l. ~20. (lärjung- 1920.   L-1726
LÄRJUNGE  1 c): LÄRJUNGE-ANTAL~02 l. ~20. (lärjung– 1920. lärjunge- 1859 osv.) antale   L-1726
LÄRJUNGE  ANTAL~02 l. ~20. (lärjung- 1920. lärjunge– 1859 osv.) antalet lärjungar i e   L-1726
LÄRJUNGE  20. lärjunge- 1859 osv.) antalet lärjungar i en skola, en klass o. d. BtRSt   L-1726
LÄRJUNGE  Hazelius 123 (1923). — -KRETS. (lärjunga– 1843 osv. lärjunge- 1877 osv. lä   L-1726
LÄRJUNGE  . — -KRETS. (lärjunga- 1843 osv. lärjunge– 1877 osv. lärjungs- 1890) 1) (va   L-1726
LÄRJUNGE  a- 1843 osv. lärjunge- 1877 osv. lärjungs– 1890) 1) (vanl. lärjunga-) (i re   L-1726
LÄRJUNGE  7 osv. lärjungs- 1890) 1) (vanl. lärjunga-) (i religiöst spr.) till 1 a α.   L-1726
LÄRJUNGE  : 204 (1843). Tomas infann sig i lärjungakretsen. Wikner Pred. 212 (1877).   L-1726
LÄRJUNGE  2. SFS 1933, s. 157. — -SKARA. (lärjung– 1857—1879. lärjunga- 1900 osv. lä   L-1726
LÄRJUNGE  . — -SKARA. (lärjung- 1857—1879. lärjunga– 1900 osv. lärjunge- 1891 osv.) (   L-1726
LÄRJUNGE  – 1857—1879. lärjunga- 1900 osv. lärjunge– 1891 osv.) (i sht i högre stil)   L-1726
LÄRJUNGE  ) (i sht i högre stil) 1) (vanl. lärjunga-) till 1 a. Wadström Minn. 2: 5 (   L-1726
LÄRJUNGE  ). Då sammankallade de tolv hela lärjungaskaran. Apg. 6: 2 (Bib. 1917). 2)   L-1726
LÄRJUNGE  917). 2) till 1 d (o. 2). Linnæi lärjungskara. Sätherberg Blomsterk. 36 (18   L-1726
LÄRJUNGE  Rydberg RomD 178 (1892). D (†): LÄRJUNGS-KRETS, se C. Avledn.: LÄRJUNGASKA   L-1726
LÄRJUNGE  : LÄRJUNGS-KRETS, se C. Avledn.: LÄRJUNGASKAP l. LÄRJUNGESKAP, n. (lärjung-   L-1726
LÄRJUNGE  , se C. Avledn.: LÄRJUNGASKAP l. LÄRJUNGESKAP, n. (lärjung- 1896. lärjunga-   L-1726
LÄRJUNGE  ÄRJUNGASKAP l. LÄRJUNGESKAP, n. (lärjung– 1896. lärjunga- 1794 osv. lärjung   L-1726
LÄRJUNGE  LÄRJUNGESKAP, n. (lärjung- 1896. lärjunga– 1794 osv. lärjunge- 1885 osv.) (   L-1726
LÄRJUNGE  rjung- 1896. lärjunga- 1794 osv. lärjunge– 1885 osv.) (i sht i skriftspr.)   L-1726
LÄRJUNGE  p(en) l. förhållande(t) att vara lärjunge. 1) till 1 a. Schartau UtkPred. 8   L-1726
LÄRJUNGE  a ord att upptaga människan till lärjungaskap hos Kristus. Ahnfelt o. Bergq   L-1726
LÄRJUNGE  bildl.). Efter flerårigt flitigt lärjungaskap gån I nu ut från läroverket f   L-1726
LÄRJUNGE  läroverket för att sjelfva bilda lärjungar. Dens. Skoltal 1899, s. 11. Bonn   L-1726
LÄRJUNGE  OoB 1893, s. 286. Schartauanskt lärjungaskap. 3SAH 25: 365 (1913). Förf. (   L-1726
LÄRJUNGE  . Förf. (har) här utrett Tegnérs lärjungeskap till de stora tyska filosofer   L-1726
LÄRJUNGE  rofLittHLd 1920, 2: 37 (1919). — LÄRJUNGINNA, f. 1) (i bibliskt spr.) till   L-1726
LÄRJUNGE  . som en sann Kristus’ l. Jesus’ lärjunginna o. d. Krokius ATrolle D 3 a (1   L-1726
LÄRJUNGE  (1750). (Hon) var en varm Kristi lärjunginna. Wadström Minn. 1: 101 (1897).   L-1726
LÄRJUNGE  unger rätt bra (hon är Bellettis lärjunginna). FADahlgren (1840) hos Dahlgr   L-1726
LÄRJUNGE  n ståtliga Juno, Schleiermachers lärjunginna. Atterbom Minn. 310 (1818).   L-1726
LÄRLING  fl. 2) (†) elev (i skola o. d.); lärjunge; skolgosse. Hoorn Jordg. 1: Dedik   L-1730
LÄRLING  g. o. allmännare anv. av 1 o. 2: lärjunge (se d. o. 2); äv.: nybörjare; äv.   L-1730
LÄRLING  are; äv. i uttr. lärling av ngn, lärjunge till ngn; äv. i uttr. lärling av   L-1730
LÄROVÄRK TOR. jfr lektor 4. — -LÄRARE. — –LÄRJUNGE~020, äv. ~200. — -PROGRAM. biblio   L-1731
LÄSA  latin och grekiska läsas med de lärjungar, som önska det. PT 1904, nr 236,   L-1737
LÄTTJA  ia. Gustaf II Adolf 279 (1626). (Lärjungarna få) icke slå sig .. till lättj   L-1800
LÄXA  d. o. 4); äv. sammanfattande, om lärjungarna i en klass. Vidh österSijdhan   L-1803
LÄXA  stycke l. pensum som lämnas till lärjungarna i en skola ss. hemarbete att i   L-1804
LÄXA  örhöra läxorna. Kunna sin läxa. (Lärjungarna böra) sittia för sigh sielffua   L-1804
LÄXA  — -HJÄLP. privatundervisning åt lärjunge i skola, omfattande handledning v   L-1805
LÄXA  – 1824 osv. läxe- 1766) grupp av lärjungar med gemensamma läxor; särsk. (fö   L-1805
LÄXA  i en skolklass var indelad efter lärjungarnas olika framsteg. Pastor äger .   L-1805
LÄXA  , s. 106. B (†): (4) LÄXE-GOSSE. lärjunge i skola, särsk. i ngn av skolans   L-1806
MAGISTER  Weste (1807; bet. oviss). I .. (lärjungens) inbillning kretsade de magiste   M-44
MARKATTA  s .. ilskna som markattor tvenne lärjungar tillhörande studentklassen. Berg   M-329
MAT   1791). (Jesus) sade .. till sina lärjungar: ”Låten dem lägga sig ned i matl   M-462
MEDDELANDE tlig (l. muntlig) varning varigm lärjunge(s målsman) underrättas om lärjung   M-590
MEDDELANDE rjunge(s målsman) underrättas om lärjungens bristande kunskaper i visst ämn   M-590
MEDFART  . Den tämligen hårdhända medfart lärjungarne .. voro underkastade (i de all   M-635
MED   ngn l. ngt; äv. med obj. Wolfens lärjungar efter hans död tyckas vara bättr   M-673
MED   re. SvTyHlex. (1851). — (I 6 c) –LÄRJUNGE~020 l. ~200. Schroderus Os. 2: 58   M-677
MED   (1818). särsk. i fråga om Jesus’ lärjungar. Bælter JesuH 6: 172 (1760). Bil   M-677
MELLAN  118 (i handl. fr. 1763). Har .. (lärjungen) icke vid en termins slut godkän   M-745
MEMORIAL  skolans memorialbok (antecknades lärjungarnas förseelser o. d.). Levertin 1   M-762
MENING  bästa mening blandade sig i sina lärjungars enskilda angelägenheter. 3SAH 7   M-790
MERIT  visst slags belöningstecken för lärjunge; jfr -lapp. Gerelius BrittUppf. 9   M-826
MERIT  ervisningsanstalter: tavla varpå lärjungarnas framsteg o. flit markerades p   M-826
MIDDAG  TyHlex. (1851). De mest fattiga (lärjungarna i Katarina folkskola) erhålla   M-916
MIN   : mina vänner, mina anhängare l. lärjungar, meningsfränder l. partikamrater   M-982
MINERVAL  elärare (vilket erlades av vissa lärjungar); anträffat bl. i fråga om ä. fö   M-1007
MINUS  etecknat betyg, för att ange att lärjungens kunskaper osv. icke helt motsva   M-1047
MOGEN  nTrivialsch. 1760, s. D 4 b. För lärjunge, som blifvit mogen förklarad, utf   M-1263
MOGENHET  m ä. förh.) pedag. till 3 a. För lärjunge, som blifvit mogen förklarad, bes   M-1266
MONITÖR  lundervisning: mera försigkommen lärjunge som av läraren utsågs ss. biträde   M-1309
MYSTIK  m Bernhard af Clairvaux och dess lärjungar uppträdde den practiska Mystiken   M-1755
MYSTISK  erutaf lemnat och antvardat sina lärjungar ett mistiskt eller hemligt ord,   M-1756
MÅLSMAN  (Lag 1734; upphävt gm lag 1920). Lärjunges Målsman. FörslSkolordn. 1817, s.   M-1811
MÅNGEN  berg Vap. 380 (1891). Många hans lärjungar. Auerbach (1911). ε) (†) i uttr.   M-1847
MÅTTA  de anspråk, vi .. ställa på våra lärjungar. Wåhlin Skoltal 128 (1889). 3) i   M-1899
MÄRKVÄRDIG rg. 2: 335 (1734, 1754). Stratos lärjungar eller efterträdare: Lycon från T   M-1997
MÄSTARE  skaper, lärare; stundom motsatt: lärjunge; äv. bildl.; numera i sht om (äre   M-2030
MÄSTARE  8). Då .. (Stiernhielms) vän och lärjunge Samuel Columbus besökte sin vörda   M-2030
MÖNSTER  mönster. Höijer 4: 477 (1798). (Lärjungarna) borde .. hämta mönster för si   M-2110
MÖNSTRA  med avs. på senare ssgsleden jfr lärjunge] (†) = -dräng. G1R 22: 472 (1551)   M-2119
NASARÉ  anv., om de första kristna (ss. lärjungar till Jesus nasarén). Apg. 24: 5   N-114
NATTVARD  repning av Jesu sista måltid med lärjungarna aftonen före hans död o. som f   N-194
NATTVARD  till 1) om Jesu sista måltid med lärjungarna. Herrens (heliga) nattvard. Be   N-194
NATUR  rgfälligt låta underrätta sig om lärjungarnes verksamhet och flit, om deras   N-205
NEDSÄNKA  igt är att nedsänka sig till sin Lärjunges fattningskrets. Svedbom SvSpr. F   N-398
NEGLIGERA  må premier ofta, därför) att en (lärjunge), som en gång fåt en kostsam Belö   N-444
NOT   ryggw. Föret. 2 (1691). Att låta Lärjungarne nyttja sådana Editioner af Lat   N-712
NY   j. jfr inskriva 2 d. Nyinskrifna lärjungar. AnderssonBrevväxl. 1: 329 (1863   N-820
NY   en tjänst o. dyl. l. börjat ss. lärjunge i en undervisningsanstalt o. d. B   N-821
NÄPSA  de sigh om och nepste them (dvs. lärjungarna), seyandes, J weten icke hwars   N-1041
NÄRING  tt uppehälle). SPF 1809, s. 23. (Lärjungarna) öfvergåfvo sitt timliga närin   N-1099
NÖDIG  ehälle nödigh. Grubb 901 (1665). Lärjunge infinne sig .. snygg och anständi   N-1256
O   nderligit, at ingen af the andra lärjungarna wille sälja Jesum, men Judas a   O-3
O-   sson Schönberg 12 (1849). Att ej lärjungen må begagna sig af obehörig hjälp   O-52
OBS   v en lärare sättes i kanten i en lärjunges skriftliga arbete för att marker   O-117
OCH   Ord. Cat. 1567, s. A 6 a; jfr 1. Lärjungen nödgas (om en fråga innehåller o   O-160
OFFER  andling o. d. En ibland .. (Jesu lärjungar), som skulle predika salighetene   O-272
OFÖRRÄTTA chartau Pred. 643 (1820). (Envar lärjunge bemöte) hvar och en annan så, att   O-406
O-   rium inlämna berättelse) hvilka (lärjungar) årligen blifvit, såsom vanartig   O-452
O-   kvick 5. Serenius Q 1 a (1734). (Lärjungen) är intet oqvick, men .. lat. HF   O-553
OKYSK  (1639). Okysk personlig press på lärjungarna (vid kristendomsundervisningen   O-561
OKÄND  kte .. ett förr okändt lif i .. (lärjungarnas) arbeten. Carlson Hist. 5: 31   O-562
O-   12 (Bib. 1541). Visar sig någon (lärjunge) stursk och olydig, bör Rector ..   O-649
OM   Berchelt PestOrs. F 5 a (1589). Lärjungarna sittja här lönliga församlade,   O-690
OND   ig så ondt åt med arbete, at .. (lärjungarna) fruktade at han skulle komma   O-960
O-   (Eunuckerna) lemna .. icke (sina lärjungar) onäpste för ett lijtet fehl. KK   O-1001
ORD   st. Columbus Ordesk. 22 (1678). (Lärjungarnas) förråd af Latinska glosor oc   O-1134
ORDNA  t o. d. Geijer I. 4: 153 (1822). Lärjungeskapet till Montesquieu ordnar red   O-1181
ORDNING  e. Andersson Terentius 4 (1896). Lärjunge .. vise vördnad för allmän lag oc   O-1185
ORKA  l. kunna sova. (Jesus) sågh .. (lärjungarnas) farligha säkerheet, som vthi   O-1285
OTJÄNLIG  dlLärov. 1: 18 (1620). Är någon (lärjunge) .. otiänligh .. till Studia. Där   O-1577
OTYMPLIG  h osvensk öfversättning förslöar lärjungens smak och sinne för modersmålet.   O-1609
OVILLKORLIG (c. 1830). För sina lärare vise lärjunge aktning och ovillkorlig lydnad. S   O-1693
OXE   LAT-OXE. särsk. (förr) öknamn på lärjunge i ngn av de lägre klasserna i Kar   O-1732
PASSIONERA t Napoleon passionerar dem (dvs. lärjungarna) mindre än Cesar? Verd. 1892,   P-430
PENA  lang) (nedsättande) benämning på lärjunge i lärovärk; särsk. om lärjunge i   P-577
PENA  å lärjunge i lärovärk; särsk. om lärjunge i lärovärkets lägre klasser (l. f   P-577
PENNAL  ras förtryck); äv. ss. öknamn på lärjunge i lärdomsskola; äv. mer l. mindre   P-589
PENNAL  rov. 2: 101 (1626; ss. öknamn på lärjunge i lärdomsskola). Bergius Förråd 2   P-589
PENNALISM  tillstånd l. skede som nyblivna lärjungar vid lärovärk l. gymnasium fingo   P-591
PENNALISM  gå, innan de upptogos i de äldre lärjungarnas krets. (Han) fölgde med sin F   P-591
PENNALISM  . Den Penalism, som af de äldre (lärjungarna vid lärovärk) öfver de yngre u   P-591
PENSION  ärsk. i utvidgad anv., om (alla) lärjungarna i en dylik undervisningsanstal   P-597
PERI-  hade för vana att undervisa sina lärjungar, under det han vandrade omkring   P-656
PILT  k). jfr (†): Sadhe Jesus til .. (lärjungarna) Piltar haffuen j någhot sowel   P-859
PLATONIKER Plato (gen. -ōnis), gr. Πλάτων)] lärjunge till (l. efterföljare av) den gre   P-1088
PLATS  26); jfr: Likasom .. (Jesus) var Lärjungomen när, då deras Skepp led Plats   P-1108
PREMIERA  . 2) (vid terminsavslutning) ge (lärjunge) premium. Hammar (1936); jfr PREM   P-1723
PRESENT  ället (klart l. i detalj) minns. Lärjungen skall i varje ögonblick hålla en   P-1744
PRIMAN  PRIMA, sbst. 5; jfr t. primaner, lärjunge i högsta klassen] (om ä. förh.) l   P-1840
PRIMAN  i högsta klassen] (om ä. förh.) lärjunge i ”prima”, ”förstaklassare”. Nord   P-1840
PRIVATISSIME ärare ger för en enda l. ett par lärjungar; jfr PRIVATISSIMUM. Adelsköld Da   P-1909
PRIVATISSIM.. ärare ger för en enda l. ett par lärjungar; jfr PRIVATISSIME slutet. Svanbe   P-1909
PROFET  rs söner, profetlärjunge (resp. –lärjungar). Tå the komo nedh til Bethel, g   P-1969
PROFET  erg KultFörel. 4: 389 (1887). — –LÄRJUNGE~020. Melin HelSkr. 1Kon. 20: 35 a   P-1971
PROFET  anm. (1862). — -LÄRLING. (†) = –lärjunge. Beskow Res. 149 (1881). — -ORD.   P-1971
PRUTA  ktorn utan prutmån fordrade, hos lärjungarna vardt en villig vana. ÅbSvUndH   P-2192
PULT  Lucidor (SVS) 464 (1674). När .. lärjungeantalet ökades, placerade jag de s   P-2377
PYTAGORÉ  .) o. dennes filosofiska system; lärjunge till Pytagoras; jfr PYTAGOREISM.   P-2550
PYTAGOREISK ritiiL 54 (1762). c) [Pytagoras’ lärjungar sägas ha varit tvungna att under   P-2551
PYTAGOREISM ορισμός (till πυϑαγορίζειν, vara lärjunge till Pytagoras, till mansnamnet P   P-2551
PÅ   ord som betecknar avdelning (av lärjungar) inom undervisningsanstalt: i (s   P-2575
PÅ   ord som betecknar avdelning (av lärjungar) inom undervisningsanstalt, stun   P-2603
PÅMINNA  (ngt) i ngns minne; äv. abs. (Om lärjungen) achtar nogha på: Och (läraren)   P-2850
PÅSE  dem bestås. PH 8: 543 (1766). Af lärjungarnes vårdare fordras .. att påse l   P-2884
PÅSE  rnes vårdare fordras .. att påse lärjungens anmärkningsbok. OrdnNElSkolSthm   P-2884
PÅSK  (bildl.): Då (Jesus) .. med sina lärjungar skall dricka passafestens, uppst   P-2893
PÅSK  ga om den kristna påsken). (Jesu lärjungars) kundskap om Påska-terminen var   P-2907
PÅ   ende, och all påspäckning skadar lärjungen. SKN 1843, s. 20. — (I 13, 15, I   P-2935
PÅ   s. 251. (Målsman) skall påteckna lärjunges terminsbetyg. 2NF 19: 200 (1913)   P-2968
PÄNNING  ande finnes mellan dem och deras lärjungar. Bergqvist o. Kjederqvist Ziegle   P-3046
PÄNNING  l. tillgång på pängar; kapital. (Lärjungarna) erbödo .. sig villiga, at giö   P-3047
RASP  der DJÄKNE-RASP] äldre öknamn på lärjunge vid lärovärk (i Växjö). Seminaris   R-365
RAST  ollektioner, avsett (avsedd) för lärjungarnas rekreation; dels om kortare s   R-387
RAST  (avsett) ss. uppehållsplats för lärjungar under rast; jfr -hall o. rast-gå   R-388
RAST  (vid olämpligt väder o. d.) för lärjungar under rast; jfr -gård. Upsala(A)   R-388
RAST  ) i skola: grupp l. avdelning av lärjungar som har rast på samma tid; jfr l   R-388
RAST  . till II 1 e, om sådant rum för lärjungar i skola. LärovKomBet. 1884—85, I   R-389
REAGERA  58, s. 5. De negativt reagerande lärjungarna. Därs. 1944, s. 1287. Den reag   R-425
REALISM  1: 127 (1876). Med Duns Scotus’ lärjunge Occam måste realismen vika för no   R-454
REDA  inträde på Gymnasium fordras af Lärjunge .. (att) kunna göra reda för förs   R-501
REDBAR  fors (1824). Att både Lärare och lärjungar (vid universitetet) såsom redbar   R-559
REDIG  m Folkd. 1: 167 (1880); jfr 5 b. Lärjungen bör kunna .. muntligen uttrycka   R-582
REDO  lborda sina arbeten). Them (dvs. lärjungarna) war tungt at bijdha effter ma   R-607
REDOGÖRA  s. vbalsbst. -ande. Hvar och en (lärjunge) må hålla sig til redogiörande be   R-611
REDOVISA  Reuterdahl InlTheol. 32 (1837). Lärjungarne inhemta undervisning .. genom   R-617
REDUCERA  tt igenom. Vi (dvs. informatorns lärjungar) äro nu reducerade tillbakars ti   R-633
RE-   vet); jfr inkarnation 1. Brahmas lärjungar trodde på en fortgående utveckli   R-884
REKTORIST  a hade fordrat, att nederskolans lärjungar skulle hälsa på dem såsom varand   R-944
REN   ldw. 2: 299 (1913). All skuld är lärjungens allena / det ha de (dvs. lärarn   R-1104
REPRODUCERA d) om (ngt som läraren uppläst). Lärjungarne (böra) öfva sig att på det frä   R-1249
REPRODUKTION rån svenska till tyska eller, om lärjunge så önskar, reproduktion av en tys   R-1251
RESA  iven från ett gymnasiums sida åt lärjunge som nöjaktigt inhämtat erforderli   R-1320
RESOLVERA  ärovH 2: 19 (i handl. fr. 1737). Lärjungen .. (bör kunna) med säkerhet expl   R-1440
RIK   nde inflytelse för den döfstumma lärjungen. BetDöfstUnd. 1878, s. 31. 6) [j   R-1795
RINGA  nduite. Spegel Dagb. 14 (1680). (Lärjungar) som i otijd gifwa sig ifrån Gym   R-2063
RINGA  läroverk utfärdade betyg bedömas lärjungens .. insigter och flit med vitsor   R-2063
RO   l Jesus af Nazareth förbjöd sina lärjungar att ega något. Ingenting binder   R-2282
ROT   nu icke trängt till roten af .. (lärjungarnas) varelse. Rudin 2Evigh. 1: 50   R-2585
ROTEMÄSTARE E, sbst.1 8: (mera försigkommen) lärjunge som av lärare utsågs att inom en   R-2650
ROV   i uttr. bliva Jesu rov, bli Jesu lärjunge. Kolmodin QvSp. 2: 461 (1750). β)   R-2686
RUBRIK  2 punkter). UB 1: 554 (1873). De lärjungar, hvilka i och för sina tekniska   R-2738
RUM   ctores skola sättia hwar och en (lärjunge) i det Rummet, där han kan .. fat   R-2888
RUMSTERA  ; om lustförnimmelser). Somliga (lärjungar) rumsterade om bland böcker och   R-2946
RYGG  otta Benen, blygdes han widh sin Lärjunge, och befalte honom blifwa så leng   R-3249
RYGG  k. (mera tillf.) = -hud 1. Ingen lärjunge (skulle) vid förlust av heder och   R-3269
RÅD  stus bad .., war thet en af Hans lärjungar, som tog sig thet goda rådet för   R-3506
RÅD  tianus m. fl. ha varit Epikuros’ lärjungar), ty dhe warda håldne för Rådför   R-3525
RÅTTA  adsg. 11 (1847). Råtta .. (dvs.) lärjunge i andra klassen. Landsm. XVIII. 8   R-3656
RÄKNA  ). Claëson 1: 51 (1857; bildl.). Lärjungarna (måste) inom hvarje område af   R-3837
RÄTTELIGEN ). (Skolan) har för närvarande 2 lärjungar, rätteligen att tala endast 1. S   R-4163
RÄTTELSE  kna. Smedman Kont. 3: 8 (1872). (Lärjungarna) förete sina temata till rätte   R-4165
SABIER  ppkommit af de Johannes Döparens lärjungar, hvilka ej ville öfvergå till Ch   S-21
SADDUCÉ  . i pl. Thå sadhe Jesus till .. (lärjungarna), Seer till och förwarer idher   S-38
SAINT-SIMON.. de Saint-Simon († 1825) o. hans lärjungar; jfr SIMONISM. Götrek FramtRel.   S-134
SALVA  . Avgångsbetyg utfärdas icke för lärjungen. Strandin hade rest sig, medan h   S-402
SALVELSE  ) var den sjukliga Herodikos, en lärjunge af Hippokrates, hvars konst besto   S-413
SAMHÄLLE  llet. Bergstedt Samh. 26 (1902). Lärjungarnas allmänna världs- och samhälls   S-481
SAM-  gus Pojk. 127 (1904). (A-linjens lärjungar kunde) af ekonomiska skäl samläs   S-575
SAMMAN  , att dess från olika håll komna lärjungar kunna få tid att sammanarbetas,   S-587
SAMMANBINDA 6 (1781). Läraren .. (bör) vänja Lärjungen att .. (på sitt modersmål) kunna   S-592
SAMMANHÅLLA ndberg Hafsb. 127 (1890); jfr 1. Lärjungarne minnas bättre hvad som genomgå   S-659
SAMMANHÅLL.. på visst sätt); jfr 5 a. (Kants) lärjungar, .. hans granskare, hans motstån   S-662
SAMMANSLUTA mmanslutningen mellan lärare och lärjungar (vid ett universitet). Rundgren   S-739
SAMMANSÄTTA rsta till andra avdelningen böra lärjungarna bl. a.) äga öfning att sammans   S-775
SAMMANTRÄDE etta sitt första sammanträde med Lärjungarna efter sin upståndelse .., erin   S-796
SAMTAL  okrates’ tankar fortlevde i hans lärjungars skrifter, vilka i anslutning ti   S-898
SAM-  r att ostörd få samwara med sina lärjungar. Melin JesuL 3: 76 (1849). För m   S-930
SAMVETE  Jesu) anda lefver: hans verkliga lärjungar. .. De äro världens kristna samv   S-947
SANNSKYLDIG nskyldige, i substantivisk anv. (Lärjungarna) kunde .. icke .. stella sigh   S-1146
SCHEMATISK atiskt. Biberg 3: 127 (c. 1823). Lärjungar (med konstnärsanlag) hafva .. sv   S-1393
SE   . avvaktar. Den fromme Schartaus lärjungar sågo med temligen stadig blick å   S-1480
SEDEL  tilläts det likväl de utmärktare lärjungarne .. att anteckna lärarens ord;   S-1571
SEDIG  Ödman UngdM 1: 38 (1862, 1881). Lärjunge vare pligtig att iakttaga ett sed   S-1591
SEDLIGHET  nier, som utfärdas, hemtas, hvad Lärjungens flit och sedlighet beträffar, u   S-1600
SEDLIGHET  kam, otukt förövad av lärare med lärjunge, vissa fall av otukt mot naturen,   S-1601
SEKUNDAN  rr äv. sec-) [jfr t. sekundaner, lärjunge i näst högsta klassen; till SEKUN   S-1788
SEKUNDAN  n] (om äldre l. utländska förh.) lärjunge i andra (näst lägsta, i fråga om   S-1788
SEMINARIUM g flit sina parter förrätta (men lärjungeantalet icke är stort) ..; Fördens   S-1843
SEMINARIUM 1894, nr 8938, s. 2. — (4 a, b) –LÄRJUNGE~020. (numera föga br.) seminariee   S-1846
SEN   trFörs. II. 1: 194 (1803). (Jesu lärjungars) tröghet och senhjertenhet till   S-1867
SENIOR  förh. vid Uppsala katedralskola: lärjunge i den näst högsta avdelningen av   S-1907
SENTERA  Statsl. 48 (1859). Hur föga .. (lärjungarna) sentera artolikheten mellan (   S-1931
SIDA  ta det anstå med ngt. (Antonius’ lärjungar) kallades .. munkar ther aff ath   S-2137
SIDVÖRDA  rbr. 88 (1680). Wisar sig någon (lärjunge) stursk och olydig, bör Rector ..   S-2216
SIKH  di sikh, motsv. sanskr. ṡishyaḥ, lärjunge; formen sikhi möjl. (efter en ick   S-2299
SIMULTAN  ä. l. utländska förh.) skola där lärjungar av olika trosbekännelse undervis   S-2521
SINNE  jfr 12, 15. Thå ypnadhe han .. (lärjungarnas) sinne, ath the förstodho scr   S-2593
SINNEBILD  förebilder af Christus och hans lärjungar. Dens. HelSkr. Jes. 8: 18 anm. (   S-2626
SINNEBILD  åsom Han sinnbildligt gjorde med lärjungarna. Wallin 1Pred. 2: 85 (c. 1830)   S-2628
SITTA  ing bestående i att en försumlig lärjunge får stanna kvar efter lektionstid   S-2717
SITTA  ing bestående i att en försumlig lärjunge får stanna kvar (o. läsa sina läx   S-2741
SJUNDE  RP 1645, s. 65. — (d) -KLASSARE. lärjunge i sjunde klassen i en skola; jfr   S-2888
SJÄL  vinnlägga sig om .. att utveckla lärjungarnas själsförmögenheter. SFS 1938,   S-2979
SJÄLV  t). The som äre .. Christi rätta Lärjungar, hoos hwilka Sacramentet är vthi   S-3075
SJÖ  : 737 (1918). — -KADETT. 1) mil. lärjunge vid undervisningsanstalt (l. på l   S-3193
SJÖ  sk. dels (om förh. 1756—1792) om lärjunge (på den för blivande sjöofficerar   S-3193
SJÖ  na, dels (om förh. 1792—1868) om lärjunge tillhörande sjöklass (se d. o. 1,   S-3193
SJÖ  rigsskolan) på Karlberg, dels om lärjunge vid sjökrigsskolan (i fråga om fö   S-3193
SJÖ  a om förh. 1867—1879 dock bl. om lärjunge tillhörande övre avdelningen, dvs   S-3193
SJÖ  fråga om förh. efter 1902 bl. om lärjunge på sjöofficerslinjen). Roman Holb   S-3193
SJÖ  1799, s. F 1 b. Sjökrigsskolans lärjungar i öfre afdelningen benämnas Sjök   S-3193
SJÖ  14: var o. en av de klasser vari lärjungarna indelades under övningstjänstg   S-3198
SKALD  dekonsten l. ss. en annan skalds lärjunge. Lagus Kellgren 344 (1884). FinT   S-3397
SKAM  et bestod .. deri att de felande lärjungarne skulle sitta på en skambänk ..   S-3464
SKARA  , DJUR-, FIENDE-, FÅGEL-, GUDA-, LÄRJUNGE-, MOTSTÅNDAR-, MÄNNISKO-, PILGRIM   S-3541
SKARP  skygde (Kristus o. de närvarande lärjungarna), haffuer Gudh medh en skarp r   S-3561
SKEV  an regeln:) ”minneskunskapen för lärjungen, förståndskunskapen för läraren!   S-3848
SKOLA  Genom olämpliga skolbänkar kunna lärjungarna .. lida skada till hälsan. Ber   S-4477
SKOLA  dam. 2: 205 (i handl. fr. 1653). Lärjungarna i läroverkets (i Göteborg) fem   S-4485
SKOLA  an en dag försonades af de vuxna lärjungarne, enligt Odense skollag (från 1   S-4498
SKOLA  i skolan synnerligen framstående lärjunge kan senare bliva undermålig (sloc   S-4500
SKOLA  dom. Billing Betr. 75 (1906). — –LÄRJUNGE~020. (numera bl. tillf.) skolelev   S-4502
SKOLA  l. ÄB 12 (Lag 1734; överskrift). Lärjungen skall gå upp i undervisnings-sal   S-4550
SKRIVA  (1592). (I tredje klassen skola lärjungarna) begynna före .. (de latinska   S-4901
SKRIVNING  sannolikt kräfver mindre tid för lärjungarne att utföra ett skrifningsarbet   S-4968
SKRÄCK  elm OTryggw. 221 (1691). Att .. (lärjungarna) icke igenom för mycken hårdhe   S-5136
SKUMMA  för sin av stridsiver skummande lärjunge hela Frälsningsarméns värld. Petr   S-5343
SKYLD  ; i sht i negerade uttr. När .. (lärjungarna) gåffuo sigh in til wår Herra   S-5530
SKYLDIG  å en hovskola), att de fattigare lärjungarnes scripta överträffade alla han   S-5536
SKÄL  104 (1729: står .. til skiäls). (Lärjungarna) ägde .. flera oemotsägeliga s   S-5770
SKÄL  t skilja från 19. (Jesu tal till lärjungarna vid deras utsändande) innehåll   S-5772
SKÄNK  4 (1527). (Kristus) hafwer sijna Lärjungar medh en herligh Skiänck begåfwat   S-5856
SKÄRPA  t det ej sällan vållar (de döva) lärjungarna betydande svårigheter att utta   S-6018
SKÖN  alarna och konstnärerna marknad, lärjungar och anseende. Wifstrand GrKultHF   S-6119
SKÖRD  folkskarorna) sade han till sina lärjungar: ”Skörden är mycken, men arbetar   S-6174
SLAPP  Leopold 3: 88 (1797, 1816). Var lärjungarnes intresse för studier på .. (1   S-6452
SLAVISK  lgren (SVS) 5: 75 (1787). Om ock lärjunge af Scott, är han (dvs. B. S. Inge   S-6498
SLINGRA  sig in (se II 1); särsk. bildl. Lärjungen bör (vid historieundervisningen)   S-6594
SLOPA  å en mera korrekt värdemätare af lärjungarnas verkliga kunskaper (vid skrif   S-6729
SLÅ  (dvs. Maurice Quaï) naturligtvis lärjungar som slogo honom. Blanck NordRenä   S-7059
SLÅ  .. (Paulus) upp öfver missledda lärjungar och en missförstådd lära. Wallin   S-7116
SLÄPA  l fortsatta studier föga bekväma lärjungar, som .. söka släpa sig fram till   S-7276
SLÄPPA  remer Sysk. 2: 235 (1848). Tror (lärjungen) .. sig icke om att till .. (ter   S-7323
SLÄPPA  ga underbyggnad, så länge hwarje lärjunge, huru swaga hans insigter än woro   S-7325
SLÖJDA  vid flyttande skola de slöjdande lärjungarna varit fördelade på de olika st   S-7393
SMÄLTA  758 (1761). (Enl. Reimarus gömde lärjungarna Jesu kropp o. lyckades sedan v   S-7818
SMÖRJA  . refl.; jfr SALVA, v.2 1. (Jesu lärjungar) smoorde manga kranka medh olio   S-7894
SMÖRJA  e vi (dvs. C. Stenhammar o. hans lärjungar som just blivit studenter,) oss   S-7899
SNILLE  .. (elementarläroverkens) 26,000 lärjungar det finnes ett eller två öfverlä   S-8112
SNUBBA  på företräde framför Jesu övriga lärjungar) ingen godh ord, vthan een gansk   S-8198
SNYGG  et. Ehrenadler Tel. 703 (1723). (Lärjungarna) böra .. winlägga sig om .. sn   S-8258
SOCKER  emisten Andreas Marggraf, och en lärjunge till honom anlade 1802 i Schlesie   S-8535
SOFIST  05, nr 6, s. 4. Ssgr: (1) SOFIST-LÄRJUNGE. (om forntida grekiska förh.) om   S-8576
SOFIST  (om forntida grekiska förh.) om lärjunge till en l. flera sofister. SvUpps   S-8576
SOKRATIKER τικός, sokratisk (se SOKRATISK)] lärjunge till l. anhängare av Sokrates; fi   S-8582
SOKRATISK  å att gm frågor o. inkast sporra lärjungarna till egna iakttagelser, försök   S-8582
SOMNA  7). De tre förtrognaste (av Jesu lärjungar) somnade ifrån honom under hans   S-8844
SON   rmande sig l. övergående i bet.: lärjunge (se slutet). När Jesus fick see m   S-8854
SOULAGERA  e offta låtet förmerkia, att .. (lärjungeantalet) icke stoort kan tiltaga w   S-9018
SPATSERA  , dels om brandsyns inspektion. (Lärjungarna) mente icke ath thet skulle wa   S-9231
SPEL  e ställa eller stämma spelet för lärjungen. Lind 1: 1752 (1749). Jag kan ic   S-9388
SPIRITUAL  särskilda uppsyningsmännen öfver lärjungarnas gudsfruktan och seder i de Ka   S-9793
SPOK  l. spöke l. vålnad. När .. (Jesu lärjungar) sågho honom gongande på haffuet   S-9896
SPORRE  dspr. 11: 23 (c. 1710). Den ene (lärjungen) behöfver betsel och den andre s   S-9938
SPRÅK  ren .. lägger svaren i munnen på lärjungarne, så öfvas icke språkfärdighete   S-10211
SPRÅK  a förefaller ordet egendomligt. (Lärjungen) skall uppgifva allt (dvs. besva   S-10219
SPRÅK  e Lärare, äller deras språk-käre Lärjungar. Tiällman Gr. 28 (1696). Därs. 5   S-10220
SPRÅK  åga om översättning). Ungdomliga lärjungar inbilla sig .. gärna, att språks   S-10238
SPÖKELSE  a mindre br.) = SPÖKE 1. När .. (lärjungarna) sågho (Jesus) .. gå på hafued   S-10635
STAB  gns medhjälpare l. (mera tillf.) lärjungar o. d., dels om den redaktionella   S-10651
STAB  ar, hade genom åratal en stab af lärjungar. SDS 1897, nr 484, s. 2. Vårt la   S-10651
STADIUM  ten från statlig kontroll ger .. lärjungen i internatskolan på ett mera ava   S-10794
STANDARD  externa. TSvLärov. 1946, s. 155. Lärjungarna fick läsa upp en engelsk stand   S-10980
STAT  ndre finge den stå i beroende af lärjungeantalet. PedT 1906, s. 50. 2) syst   S-11198
STAVA  tift voro i början av 1860-talet lärjungarna delade på tre underavdelningar   S-11310
STICKA  n, då de användas på fållar? .. (Lärjungen:) Stickstyng eller stickning. Sc   S-11626
STIFTELSE  rmån för dess lärare och fattiga lärjungar. MinnSvLärov. 1: 2 (1926). (De l   S-11676
STIL  ne; jfr -skrivning 2, -övning 2. Lärjungarnes .. aflagda stilprof. BerRevEl   S-11756
STOA  ss stiftare Zeno församlade sina lärjungar. Ahlberg FilH 2: 120 (1926). Tur   S-11991
STOIKER  TOICISM, STOISM] 1) i sht filos. lärjunge l. filosof tillhörande den stoisk   S-12066
STOISK  e sig, den förra, genom Socratis Lärjungar, i den Cyrenaiska, .. Cyniska, P   S-12067
STOJA  anv., närmande sig bet.: stojig. Lärjungarne utgingo från den stojande hufv   S-12069
STOR  omsskola som i allm. mottog sina lärjungar från trivialskolan o. vars huvud   S-12312
STOR  werklig storskola, till hwilken lärjungar wallfärda från alla det wettgiri   S-12313
STORHET  varje yttre ståt — fattade icke lärjungarne, som ännu levde blott i det yt   S-12363
STORLEK  an. 172 (1878; rörande kranier). Lärjungarna måste .. övas i att mäta och b   S-12379
STRYK  rykavdelning; jfr -bänk. När .. (lärjungen) bättrat sig, utgår han ur stryk   S-12812
STRÖMMA  Jesus trädde in och hälsade .. (lärjungarna): frid vare eder, må vi icke t   S-13101
STUDENT  nödiga kunskaperna; förr äv. om lärjunge vid högre läroanstalt l. lärdomss   S-13149
STUDENT  vore student tilltalade .. hans lärjungar. Hellström Malmros 22 (1931). Ut   S-13150
STUDENT  ist Kamr. 16 (1932). En klass av lärjungar, som man en gång kunde vara stol   S-13151
STUDENT  stades i en universitetsstad med lärjungen på bekostnad av dennes målsman).   S-13162
STUDENT  plysningsverksamhet; förr äv. om lärjunge som efter avlagd studentexamen om   S-13169
STUDERA  projekt. TT 1895, Allm. s. 159. Lärjungarnes hufvud (på altartavlan i Tore   S-13184
STUDIUM  udiearbetet såväl för lärare och lärjungar vid .. läroanstalter inom staden   S-13199
STUDIUM  het, som berättigar en högskolas lärjunge att efter behag bevista föreläsni   S-13202
STUDIUM  etaljstudium) blir den, att, när lärjungen undergår sin mogenhetspröfning,   S-13217
STUND  mbets ätande af Christo med sina lärjungar. Spegel Pass. 44 (c. 1680). Efte   S-13281
STÅ  . Kalm VgBah. 216 (1746). (Jesu) Lärjungar .. hade hört honom wara upstånde   S-13651
STÄLLNING Ehuru swage och oförståndige .. (lärjungarna) woro, så war dock deras hjert   S-14032
STÖDJA  staf och stödsel sielfwer nämna Lärjungen, som .. honom kiärast war. Brenn   S-14201
SUB-  99). Vi tro, att både lärare och lärjungar följa strängt logiska tankegånga   S-14361
SUGGESTION rmulerade, att de lägga svaret i lärjungens mun .. har (man) träffande kall   S-14480
SUPERIOR  in KyrkMitt 13 (1989). 2) (förr) lärjunge i övre (högre) avdelning i skola;   S-14590
SUR   lpe DQ 1: 78 (1818). Äro vi hans lärjungar, då skole vi ock vara surdegen,   S-14635
SVAG  P 35 (1657: i sin ögon). Svagare Lärjungar anlita och begagna de skickligar   S-14731
SVEN  : gesäll (se d. o. 2); förr äv.: lärjunge (se d. o. 1 d). Gulsmedzswäner oc   S-15008
SVIN  ör allt .. borde de av Epikuros’ lärjungar som inte tillhör hans banala svi   S-15147
SVÅR  ulterar i svårreparabla luckor i lärjungarnas kunskapsförråd. TSvLärov. 194   S-15276
SYND  00). Om måndagarna .. genomgicks lärjungarnas syndaregister för den gångna   S-15632
SYNERGISM  ). Strigelius m. fl. Melanchtons lärjungar .. antogo den .. menskliga wilja   S-15654
SYNKOPERA  r. Därs. 4: 405 (1870). Ofta har lärjungen benägenhet att synkopera det mel   S-15659
SÅNG  11 (1820). (Läraren får) indela lärjungarna i sångklasser. LärovKomBet. 18   S-15942
SÅNGARE  ngarkören representerade folket, lärjungarne och domstolen (i gestaltningen   S-15958
SÄKER  ing till den tredje, fordras att Lärjunge .. i Grekiska språket läser säker   S-16097
SÄNDA  tsända. 1) till 1. Thesse tolff (lärjungar) sende Jesus vth. Matt. 10: 5 (N   S-16217
SÄR  , egenart, särprägel; jfr -drag. Lärjungarnes individuella särart. Ramberg   S-16280
SÄRSKILD  10 (c. 1748). Går och säger Hans lärjungar och Petro. Han nämner Petrus sär   S-16306
SÄRSKILD  8). Gån bort och sägen till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: ’Han   S-16308
SÖNDER  ing och piktur, måste de ingifva lärjungen nära nog ett äckel för sjelfva v   S-16618
SÖNDRA  .. (den inför domstol anklagade lärjungen) fäld, skall han .. med relegati   S-16623
TABELL  roverk tabellformulär för hvarje lärjunge, afsedda att ifyllas under förra   T-6
TABELL  l. fr. 1865). De tabellverk, som lärjungarna åläggas inköpa, böra icke inne   T-8
TAGA  ödet; tackade, och bröt, och gaf Lärjungomen, och sade: Tager, äter; thetta   T-91
TAGA  det hade blivit kväll, gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt   T-159
TAL   de hos bokstavs- l. skrivtecken. Lärjungarnes klassordning .. bestämmes eft   T-246
TAND  gt studentexamen .. och .. såsom lärjunge hos en tandläkare inhemtar de för   T-371
TANKE  RA I. 3: 313 (1594). Emedan .. (lärjungarna) weta, at .. (Jesus) är död oc   T-408
TANKE  t (SVS) 2: 403 (1759). En trogen lärjunge af sin store föregångare .. på hy   T-424
TECKNING  innande liten del av folkskolans lärjungar torde efter slutad skolgång ha n   T-651
TECKNING  ). Vid högre läroverk med större lärjungeantal erfordras två teckningssalar   T-652
TEKNISK  bildning. SFS 1877, nr 10, s. 1. Lärjunge, som avlagt godkänd avgångsexamen   T-687
TELLURIUM  hjälp af ett tellurium, bibringa lärjungarna kunskap om det kopernikanska s   T-745
TEMPERATUR väl åtgå något mer tid, då flere lärjungar med olika mått och temperatur af   T-769
TERMIN  lkorlig Termins-afgift af hvarje Lärjunge. FörslSkolordn. 1817, s. XXII. Sv   T-861
TERMIN  erminligen vinna öfversigt öfver lärjungarnes framsteg och att påskynda de   T-865
TID   och kloka i behandlingen av våra lärjungar. TSvLärov. 1940, s. 84. 2) till   T-1031
TIGGA  söker man åstadkomma tillväxt i lärjungeantalet .. genom .. utvägen att fo   T-1096
TIGGA  att formligen värfva eller tigga lärjungar genom enskild öfvertalning. SvFl   T-1096
TILLHÖRA  (1544). Bör bestämmas, huruvida Lärjungen med större fördel kan tillhöra S   T-1280
TILL  a denna skola ett ökadt antal af lärjungar. Järta 2: 545 (1846). 2) (numera   T-1305
TILLRÄTTA- ast ett samtal mellan lärare och lärjunge i friare former .. kan .. medföra   T-1336
TILL  , som fick stor tillströmning af lärjungar. MinnGPrästh. 1: 7 (1924). jfr p   T-1372
TILLTAL  765, s. 88. För sina lärare vise lärjunge aktning och ovillkorlig lydnad sa   T-1421
TILL  mne skall anordnas, om minst fem lärjungar .. anmält sig. SFS 1928, s. 1319   T-1436
TILL  e) ss. komplettering; jfr 1. För lärjunge, som tillväljer grekiska, må, där   T-1453
TILLÄGG  a sådant kunna lämpligen ske, må lärjunge deltaga i undervisningen .. i ytt   T-1478
TILLÄMPA  ingen uppställes .. att bibringa lärjungarna förmåga att tillgodogöra sig u   T-1489
TJAGGLA  (1886). Många hans (dvs. Zolas) lärjungar stannade i växten och fortsatte   T-1653
TJÄNST  an tjänstgör l. tjänstgjort. Att lärjunge antalet .. ökats, att tjenstgörin   T-1788
TOLFT  ng, när Jesus osz besökte, / Med lärjungarnas Tolft. Kolmodin QvSp. 2: 293   T-1899
TOMAS  1] 1) med syftning på en av Jesu lärjungar, aposteln Tomas (med tillnamnet   T-1933
TOMAS  vivlar liknar l. liknas vid Jesu lärjunge Tomas (med anslutning till Joh. 2   T-1933
TON   2. Kellgren (SVS) 5: 107 (1787). Lärjungarne må vänjas att .. läsa .. med d   T-1973
TOPE  hvilka Buddas och hans förnämsta lärjungars stoft förvarades. Eichhorn Kons   T-1990
TRAGGLA  mligen traggliga, åtminstone för lärjungarna. Steffen ModersmGymn. 22 (1914   T-2226
TRAKTERA  ka) böcker läsa och traktera .. (lärjungarna) äfven vid mera framskriden ål   T-2246
TRANSLATION s af hvarje på gymnasiet intagen lärjunge. Arcadius VexjöL 49 (1889). — -RÖ   T-2315
TRO   ). Den svenske konungen .. är en lärjunge af den skeptiska spefågel (dvs. V   T-2570
TRUMFA  det vanligt, att de skickligare lärjungarne sattes att trumfa in det förel   T-2695
TRÄD  . Såsom en mogen frukt hafva .. (lärjungarna) fallit bort från skolans mång   T-2895
TRÄDA  nom lyckta dörrar trädde in till lärjungarna. Giertz Kyrkofr. 140 (1939). j   T-2913
TRÄNA  betet häraf den olägenheten, att lärjungarne under träningsdagarne komma me   T-2963
TRÖG  t l. med möda. Möller (1807). Om lärjungen är trögtänkt, skall han erhålla   T-3006
TUKT  47 (i fråga om kyrkotuktslagen). Lärjunge .. vare .. underkastad lärares be   T-3078
TVÄR  kyrkan) satt (jag) altid med min lärjunga i en af the små twerebenckiarna m   T-3366
TYDA  antill. VDAkt. 1798, nr 269. Att lärjungen må hafva färdighet att .. obehin   T-3430
TYST  kemdiss. BtÅboH I. 8: 52 (1636). Lärjunge intage vid ankomsten i lärorummet   T-3501
TYSTNA  1694, 1708; bildl.). Aristotelis Lärjunge Theophrastus, som steg wäl fram f   T-3511
TÖCKEN  ager .. (Jesus) en töckn för .. (lärjungarnas) kropps ögon, på det Han mått   T-3706
UMGÄNGE  1659). (Jesus kunde) gå til sina Lärjungar, pläga omgänge med dem och tala   U-76
UNDAN  danfall. VDAkt. 1736, nr 538. Af lärjungarne i andra klassen .. blir blott   U-96
UNDERVISNING 1. Åliggandet att tillhandahålla lärjungar till undervisningsförsök åt alla   U-263
UNDERVISNING visningsgälden, som af hvarje .. Lärjunge utgöres för hvarje Termin med en   U-263
UNDERVISNING riel taga åskådningsförmågan hos lärjungen i anspråk. ÅbSvUndH 32: 114 (186   U-264
UNDERVISNING an honom anförtror till eget och lärjungarnas begagnande. TLär. 1846–47, s.   U-264
UNDERVISNING 8. — -SAL. jfr sal, sbst.2 2 d. Lärjungen skall gå upp i undervisningssale   U-265
UNDERVISNING a för läraren och en ledning för lärjungens sjelfstudium. TSvLärov. 1863–65   U-265
UNDERVISNING je undervisningssätt, som väcker lärjungens intresse, måste helsas med gläd   U-267
UNIERA  kola) sitta inom samma afdelning lärjungar från specifikt såväl luterska so   U-341
UPANISHAD  sanskr. upanishad, sitta ner som lärjunge] i sht i best. form pl., sammanfa   U-374
UPP   a) att undervisningen utgår från lärjungarnas åskådningskrets och uppfattni   U-461
UPP   t i utvidgad anv.: skyddsling l. lärjunge l. efterföljare o. d.; äv. oeg. l   U-484
UPP   . Lärosättet .. (är) sådant, att lärjungen under lärotimmarna i Skolan icke   U-571
UPPMÄRKSAM it. fr. 1833). Den ouppmärksamme lärjungen .. kan vara ytterst uppmärksam p   U-589
UPP   af en främmande språktext vänjer lärjungarne till likgiltighet för .. stil   U-607
UPPSATS  de han sig på visst sätt närmare lärjungarna än när han satt i katedern. Sw   U-644
UPPSATS  ana ämnen väljas, som falla inom lärjungarnas erfarenhetsområde. SFS 1909,   U-644
UPP   (1523). (Jesus) wille .. at .. (lärjungarna) skulle vpspöria någon ärligh   U-687
UPP   gamla språken uptages ännu mera lärjungarnes tid af dessa språk. Berzelius   U-692
UPPTA  jarl. Fryxell Ber. 2: 36 (1826). Lärjungarne kunde få .. qvarblifva i Recto   U-727
UPPTÄCKA  vad månde det då betyda, att hos lärjungar upptäcka gryende anlag, nya tale   U-746
UPPÅ  mbets ätande af Christo med sina lärjungar. Spegel Pass. 44 (c. 1680). Och   U-776
URSPRUNG  hafwa sit ursprung af Sadok, en lärjunge af Antigonus af Socho. Möller Kyr   U-872
UT   g ut från klippan. Thesse tolff (lärjungar) sende Jesus vth. Mat. 10: 5 (NT   U-892
UT   pgiften på hvad som erfordras af lärjungen. Almqvist AllmSpr. 19 (1829). De   U-989
UT   1814). Man borde kunna fordra af lärjungar i de högre klasserna att de anvä   U-989
UTFLYKT  nejden företagas för att .. hos lärjungarna klargöra .. vissa grundläggand   U-998
UT   d o. Olander Upps. 1: 67 (1896). Lärjungens tankeverkamhet tages icke i ans   U-1007
UTSTYRSEL  ngar, som en omsorgsfull vård af lärjungarnas synsinne påkallar. SFS 1905,   U-1288
UT   vidgare, än för dess älskare och Lärjungar. Biberg 1: 265 (c. 1820). — -VID   U-1369
VAKEN  reda ut sig en smula inför vakna lärjungar. Swensson Willén 83 (1937). Hon   V-94
VAL   . 55. Det är icke satt i Christi lärjungars val, huruvida ljuset skall sätt   V-119
VAL   eror af föräldrars .. önskan, om lärjungen dem skall lära eller icke. TLär.   V-122
VAL   1687; om beslutanderätt). Visade lärjunge, som begagnade sig af valfriheten   V-127
VANDEL  760). Wi måste, kort sagdt, wara lärjungar, som äro stadda i en wandel med   V-240
VANKEL  fr vankelbar, vankelhaftig. Hans lärjungar trodde på Honom .. Doch war ther   V-265

 

Hjälp med fritextsökningen